Spring naar content

Werkgeluk

Waar het programma arbeidsmarkt focust op het aantrekken van nieuwe medewerkers, focussen we met het programma werkgeluk op de huidige medewerkers. We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. We willen er nog veel meer voor zorgen dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn, waar ze talent voor hebben en waar ze plezier in beleven. Vrijwilligers liften mee op deze beweging.

Coördinator werkgeluk

Binnen ZGEM is er sinds 1 oktober 2019 een coördinator werkgeluk aangesteld. Deze coördinator zal voornamelijk de verbindende factor zijn tussen de theorie, het onderzoek en de praktijk.

Onderzoek naar werkgeluk

Het programma werkgeluk wordt ondersteund door Erasmus Happiness Economics Reseach Organisation (EHERO). EHERO is een onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ZGEM doet samen met een aantal andere dienstverlenende partijen mee aan een 3-jarig onderzoek ‘op zoek naar codekrakers’ dat wordt begeleid door EHERO.

Het onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening, de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven als geheel, omdat nog meer dan werkgeluk vooral levensvoldoening leidt tot betere prestaties van mensen en organisaties.

Onderdeel van het EHERO onderzoek is het uitzetten van een vragenlijst onder alle medewerkers over de mate van ervaren werkgeluk. Deze vragenlijst is begin 2020 uitgezet onder de medewerkers van ZGEM. De resultaten van deze 0-meting zijn in juni teruggekoppeld  aan de medewerkers. De tweede helft van 2020 worden op basis van de resultaten acties uitgezet om het werkgeluk te vergroten. Hierbij ligt de focus  niet alleen op het verbeteren van aandachtspunten (zoals de inspraak in de koers van de organisatie), maar wordt er tevens naar de successen (zoals een hoge score op werk-privébalans) gekeken.

De vier sterkste voorspellers voor werkgeluk binnen ZGEM zijn: de werk-privé balans, de inhoud van het werk (interessant, afwisselend, vernieuwend, uitdagend, aansluitend bij kennis en ervaring), de werksfeer onder collega’s, het handelen en beïnvloeden vanuit de organisatie (waardering voor het werk vanuit de organisatie, communicatie en samenwerking binnen de organisatie, betrokkenheid bij de organisatie, inspraak in de koers van de organisatie). Op deze thema’s gaan we codes proberen te kraken met door medewerkers nieuw bedachte interventies en interventies uit de bestaande praktijk (proces / inhoud).

Management development traject

Het is belangrijk om effectief om te kunnen gaan met de nieuwe tijden en daarom hebben de leidinggevenden van de toekomst een andere mindset en kwaliteiten nodig. Om hen hierin te ondersteunen start in de tweede helft van 2020 het management development traject. Mede door goed leiderschap zorgen we ervoor dat medewerkers goed in hun vel zitten, meer bevlogen zijn, een stapje extra zetten voor de cliënt en voor hun collega’s het verschil maken. De leidinggevende is voor al deze punten van grote betekenis.

Werkgeluk is een belangrijk onderdeel van het MD-traject. In een collegereeks, georganiseerd door EHERO, leren zowel hoger- als middenkader over (werk)geluk. Onderwerpen zoals zingeving, groei, bevlogenheid en samenwerken aan een groter geluk komen aan bod. Verschillende bedrijven zoals Rabobank, Jumbo, Sint Anna Zorggroep delen hun best practices en ervaringen met werken aan werkgeluk om werkgeluk bij ZGEM te verankeren binnen de organisatie.

Enkele andere thema’s / onderwerpen als voorbeeld met een relatie aan werkgeluk die thans binnen de organisatie worden uitgezet zijn:

Warm welkom bij ZGEM

Het warm welkom bij ZGEM is ingericht om medewerkers een fijne start bij hun nieuwe werkgever te laten ervaren. Hierbij wordt onder andere een buddy aangewezen. Voor medewerkers die buddy worden is een leerpad met informatie ingericht op het leer- en ontwikkelplein. Dit traject is in 2019 uitgerold binnen een deel van de organisatie. In 2020 is dit verder uitgerold. De fysieke centrale welkomstbijeenkomsten die hierbij georganiseerd zouden worden, worden in verband met corona omgezet naar digitale alternatieven. Hierbij vertellen verschillende sleutelfiguren binnen de organisatie over onderwerpen zoals innovatie, levensgeluk en werkgeluk.

Digitaal Vaardig

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties, zoals apps, domotica, software en robotica. Om hier op een goede manier gebruik van te kunnen maken, is het noodzakelijk dat iedereen in staat is om zelfstandig met alle vernieuwingen om te gaan. Om zorgprofessionals (niveau 1 t/m 6) in dit ontwikkelingsproces te ondersteunen, is het regionale project Digitaal vaardig geïnitieerd in regio’s Noord-Oost Brabant en Midden-Brabant. ZGEM neemt deel met twee pilotlocaties waarin digicoaches aan de slag gaan. Digicoaches zijn huidige medewerkers die naast hun reguliere functie ook de rol van digicoach op zich nemen en hun collega’s begeleiden met het ontwikkelen én vergroten van digitale vaardigheden. In verband met corona heeft dit project een periode stilgelegen. In de tweede helft van 2020 wordt het opnieuw opgepakt, waarbij in De Beemden een pilot gaat starten.

 

iconen-glimlach-werkgeluk

Doel programma werkgeluk

Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan het werkgeluk van medewerkers. We zetten hierbij hoog in: we willen de leukste werkgever van Brabant in de zorg worden. Daarbij blijft de medewerker eindverantwoordelijk voor zijn eigen werkgeluk en heeft de organisatie voornamelijk een ondersteunende en faciliterende rol. We streven naar een mensgerichte cultuur waar een goede werksfeer heerst en waar medewerkers zich niet anders voor hoeven te doen dan thuis. Dit doen we door in te zetten op verbeteringen in de balans werk-privé, op het gebied van zelfontwikkeling en zelfontplooiing en behandelen we thema’s als fysieke belasting, vitaliteit en duurzaam en gezond functioneren.