Skip to content

Medezeggenschap

 Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) vindt medezeggenschap van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen in de gemeenschap  belangrijk. Waar mogelijk worden zij dan ook betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de invoering van veranderingen.

Ondernemingsraad

Binnen ZGEM behartigt de Ondernemingsraad (OR) de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. De OR is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende clusters en locaties. De OR denkt mee over de ontwikkeling van het beleid. Om invloed te kunnen uitoefenen op dit beleid heeft de OR enkele wettelijke bevoegdheden. De belangrijkste zijn: recht op overleg, informatie, advies, instemming en initiatief. De OR heeft ongeveer 6 keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur.

De leden van de OR zijn per 1 januari 2020:

 • Lenie van de Loo, Wereldhuis (voorzitter)
 • Lucas van der Kallen, Oleander (vicevoorzitter)
 • Corina van Beurden, Venloene
 • Hariette Ceelen, De Beemden
 • Yvonne Eijkemans, Venloene
 • Adriaan Eijsvogels, Ondersteunende diensten
 • Jackelien van der Heijden, Vinckenrode
 • Jacqueline Holties, Flexpool
 • Mieke Moonemans, Liduina
 • Sjan van Osch, Thuiszorg
 • Wilna Versteegen, Behandeling
 • Marina Vissers, Thuiszorg
 • Karin van Wanrooy, Venloene
 • Nathalie Kwanten (ambtelijk secretaris)

U kunt in contact komen met de OR via OR@zge.nl.

Lokale en Centrale Cliëntenraad

ZGEM betrekt op actieve wijze de mening van de cliëntenraad. De inspraak van cliënten op de locaties verloopt via de lokale cliëntenraden. Op alle locaties van ZGEM is een lokale cliëntenraad actief. De lokale cliëntenraden houden zich voornamelijk bezig met de belangen van de cliënten van de betreffende locatie. Zij kijken daarbij naar zaken zoals de kwaliteit van de zorg, klachten en wensen, de activiteiten die worden georganiseerd en het eten en drinken.

In de Centrale Cliëntenraad (CCR) komt een afvaardiging van lokale cliëntenraden op voor de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. De CCR is onafhankelijk en zelfstandig en de gesprekpartner van de Raad van Bestuur. Zij behartigt de algemene belangen van de cliënten en behandelt beleidsthema’s op het niveau van de stichting.

Ieder jaar is er ook gezamenlijk overleg met de Raad van Toezicht, de directie en de Ondernemingsraad.

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn per 1 juli 2019:

 • A. Brands (voorzitter) / Dorpshuis De Vlaswiek
 • M. Roelofs (vice-voorzitter) / Hofjeshuis Vinckenrode
 • Vacature / Buitenhuis
 • J. van Bragt / Thuiszorg
 • A. Heesen / Wereldhuis
 • S. van Groeningen / Zorgexpertisehuis Liduina
 • R. Schakenraad / Ontmoetingshuis De Beemden
 • J. van Kemenade / Wijkhuis Simeonshof
 • Vacature / Vossenberg en Rosagaerde
 • B. Sigmans / Venloene
 • W. de Rooij / Antoniushof
 • G. van Lisdonk / Vita
 • H. Aarts (ambtelijk secretaris)
map_round_zgem

SamenSpraak

Op een aantal locaties is er ook een ‘SamenSpraak’ actief. De SamenSpraak bestaat uit vrijwilligers, buurtbewoners, mantelzorgers, cliënten en medewerkers. Via de SamenSpraak krijgt iedereen vanuit zijn of haar rol de mogelijkheid om mee te denken, praten en doen. De SamenSpraak is een aanvulling op de formele medezeggenschapsorganen.

Download de flyer voor meer informatie over de SamenSpraak in uw buurt: