Spring naar content

Medezeggenschap

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 13 juli 2021

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) vindt medezeggenschap van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen in de gemeenschap  belangrijk. Waar mogelijk worden zij dan ook betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de invoering van veranderingen.

Ondernemingsraad

Binnen ZGEM behartigt de Ondernemingsraad (OR) de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. De OR is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende clusters en locaties. De OR denkt mee over de ontwikkeling van het beleid. Om invloed te kunnen uitoefenen op dit beleid heeft de OR enkele wettelijke bevoegdheden. De belangrijkste zijn: recht op overleg, informatie, advies, instemming en initiatief. De OR heeft ongeveer zes keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur.

De leden van de Ondernemingsraad zijn per 1 juli 2021: 

 • Lenie van de Loo / Wereldhuis (voorzitter) 
 • Lucas van der Kallen / Liduina (vicevoorzitter) 
 • Adriaan Eijsvogels / Ondersteunende diensten (secretaris) 
 • Corina van Beurden / Venloene 
 • Hariëtte Ceelen / De Beemden 
 • Jackelien van der Heijden / Vinckenrode 
 • Jacqueline Holties / Flexpool 
 • Sjan van Osch / Thuiszorg 
 • Wilna Versteegen / Behandeling 
 • Nathalie Kwanten (ambtelijk secretaris) 

U kunt in contact komen met de OR via: OR@zgem.nl.

Lokale en Centrale Cliëntenraad

ZGEM betrekt op actieve wijze de mening van de cliëntenraad. De inspraak van cliënten op de locaties verloopt via de lokale cliëntenraden. Op alle locaties van ZGEM is een lokale cliëntenraad actief. De lokale cliëntenraden houden zich voornamelijk bezig met de belangen van de cliënten van de betreffende locatie. Zij kijken daarbij naar zaken zoals de kwaliteit van de zorg, klachten en wensen, de activiteiten die worden georganiseerd en het eten en drinken.

In de Centrale Cliëntenraad (CCR) komt een afvaardiging van lokale cliëntenraden op voor de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. De CCR is onafhankelijk en zelfstandig en de gesprekpartner van de Raad van Bestuur. Zij behartigt de algemene belangen van de cliënten en behandelt beleidsthema’s op het niveau van de stichting.

Ieder jaar is er ook gezamenlijk overleg met de Raad van Toezicht, de directie en de Ondernemingsraad.

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn per 1 juli 2021: 

 • Dhr. A. Brands / De Vlaswiek (voorzitter) 
 • Dhr. J. van Bragt / Thuiszorg 
 • Dhr. C. van Esch / Wereldhuis 
 • Dhr. S. van Groeningen / Liduina 
 • Dhr. J. van Kemenade / Simeonshof 
 • Dhr. G. van Lisdonk / Vita 
 • Mw. M. Roelofs / Vinckenrode 
 • Dhr. R. Schakenraad / De Beemden 
 • Mw. A. den Teuling / Buitenhuis 
 • Mw. N. Kwanten (ambtelijk secretaris) 

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad

De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) geeft vanaf 8 juni 2020 op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directie of de Raad van Bestuur om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VVAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. Daarnaast stimuleert de VVAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. De VVAR kan onder andere bijdragen aan:

 • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten
 • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk
 • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie
 • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid onder zorgprofessionals binnen de organisatie

De leden van de VVAR die startte op 8 juni 2020 zijn: 

 • Lieke van der Velden / Beleid & Zorg (voorzitter) 
 • Tim van Bentum / De Beemden (vicevoorzitter) 
 • Nancy Adams / Venloene 
 • Lillian van Dongen / De Vlaswiek 
 • Paula van der Heijden / Wereldhuis 
 • Linda van den Hurk / De Beemden 
 • Natascha van Kasteren / De Vlaswiek 
 • Nathalie Kwanten (ambtelijk secretaris)  

U kunt in contact komen met de VVAR via: Vvar@zgem.nl

map_round_zgem

SamenSpraak

Op een aantal locaties is er ook een ‘SamenSpraak’ actief. De SamenSpraak bestaat uit vrijwilligers, buurtbewoners, mantelzorgers, cliënten en medewerkers. Via de SamenSpraak krijgt iedereen vanuit zijn of haar rol de mogelijkheid om mee te denken, praten en doen. De SamenSpraak is een aanvulling op de formele medezeggenschapsorganen.

Download de flyer voor meer informatie over de SamenSpraak in uw buurt: