Spring naar content

Medicatieveiligheid

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) werken we volgens de landelijke richtlijnen en de veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. 

De commissie Farmaceutische zorg is verantwoordelijk voor het actueel beleid op het gebied van inkoop, distributie en medicatieveiligheid. Daarnaast zetten zij zich in om verbeteracties rondom medicatie incidenten organisatie breed op te pakken.

Gebruik psychofarmaca
Psychofarmaca behoren tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het mentaal welbevinden. We zetten ons in om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. We volgen het gebruik op de locatie tweejaarlijks en benchmarken onderling op basis van eerder behaalde eigen cijfers en landelijke normen. Daarnaast worden deze gegevens intern gebruik door bijvoorbeeld de commissie dementie of commissie onderzoek.

Ontwikkelingen

  • De rol, invullen en samenstelling van commissie is bijgesteld.
  • De verschillen tussen de bestaande handboeken zijn in kaart gebracht en de werkgroepen gebruiken de informatie naar behoefte. 
  • In het najaar van 2022 hebben interne audits primair proces plaatsgevonden. De commissie gaat aan de slag met de organisatie brede verbeterpunten op het gebied van medicatieveiligheid.
  • Komend jaar zal de commissie zich gaan richten op een efficiënte manier van werken als commissie. 
  • In 2022 is de Medido medicijndispenser meer ingezet op locaties. Medido ondersteunt in een veilige toediening van en controle op medicatie. In 2022 is de bekendheid van teamcoaches met Medido onderzocht. Om de ervaringen met Medido op te halen zal er begin 2023 een evaluatie uitgevoerd worden.

Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bepaalt dat aanbieders van verpleeghuiszorg jaarlijks cijfermatige informatie rondom medicatieveiligheid aan moeten leveren om te kunnen leren en verbeteren.

Het op teamniveau bespreken van medicatiefouten is een verplichte indicator waar we informatie over aanleveren aan Zorginstituut Nederland.