Spring naar content

Zorg & technologie

ZGEM omarmt digitaal werken en doen. Een goede ICT en de inzet van technologie dragen bij aan de borging van de betaalbaarheid van de zorg en het bieden van een antwoord op de groeiende (complexiteit van de) zorgvraag en het oplopende arbeidstekort. Daarnaast is het voor ZGEM vooral een middel om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten behouden, naasten actief te laten participeren en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning optimaal en op een andere manier in te richten.

Visie & strategie digitaal denken en doen

In 2021 wordt aan de hand van de visie ‘Digitaal denken en doen’ hard gewerkt aan het (digitaal) toekomstbestendig maken van onze organisatie. Daarbij staat het vergroten van vaardigheden van medewerkers centraal, er zijn digicoaches actief die medewerkers helpen hun digitale vaardigheden te vergroten. Het volgen en implementeren van de landelijke ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling en standaarden hoort hier ook bij.

ICT infrastructuur is gemoderniseerd en toekomstbestendig

In 2021 ronden we een grote ICT-migratie af. De basis infrastructuur is opnieuw vormgegeven en ZGEM zal naar de ‘cloud’ gaan met haar basisapplicaties.

Om de juiste zorg op de juiste plek te leveren is de elektronische uitwisseling van informatie via standaarden van essentieel belang. Om aan te sluiten bij de behoeften van cliënten moeten zorgaanbieders actief mee gaan werken aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s). ZGEM zal zich vanaf het voorjaar van 2021 gaan oriënteren op een programma van eisen voor een nieuwe professionele omgeving voor medewerkers (voorheen ECD/EPD genoemd).
Op het gebied van informatiemanagement kunnen er ook nog slagen gemaakt worden. Het omgaan met data speelt daarin een belangrijke rol. Zowel intern als extern zien we een groeiend belang om data beschikbaar te stellen en inzichten te winnen ten gunste van het primaire proces. De informatiemanager krijgt hierin een belangrijke rol.

Innovatie

Innovatie is het ontwikkelen en invoeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen. Het werken aan nieuwe manieren om zorg te verlenen kan onder meer door de inzet van technologische hulpmiddelen. Het team Innovatie van ZGEM houdt zich hiermee bezig in nauwe afstemming met  het primair proces, team ICT en techniek. Centraal staat altijd een probleem of vraag op de werkvloer, oplossingen moeten aantoonbaar bijdragen.
In een matrix worden de projecten van innovatie overzichtelijk gepresenteerd. Bekijk hier de Matrix van het innovatieteam.

 

Lamp3

Doel programma zorg en technologie: 

ICT moet ondersteunend zijn aan het primaire proces. Cliënten kunnen met behulp van technologie zelf meer regie gaan voeren en een grotere rol pakken in het totale proces van zorg en ondersteuning. De medewerkers ervaren dat hun werkprocessen optimaal worden ondersteund zodat het werk efficiënter en slimmer gedaan kan worden. Dat draagt ook bij aan werkplezier.