Spring naar content

Zorg & technologie

Een goede ICT en de inzet van innovatieve technologie dragen bij aan de betaalbaarheid van de zorg en het bieden van een antwoord op de groeiende (complexiteit van de) zorgvraag en het oplopende arbeidstekort. Daarnaast is het voor ons vooral een middel om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten behouden, familie en vrienden actief te laten participeren en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning optimaal en op een andere manier in te richten.

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) heeft sinds 2019 het meerjarenprogramma Zorg & technologie. We hebben ervoor gekozen om dit programma de komende twee jaren voort te zetten. Waar we er voorheen van uitgingen dat we digitaal werken en doen omarmen, moet dit nu vanzelfsprekend worden. Aansluitend op het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de inzet van technologie en digitaal werken noodzakelijk. We hebben de afgelopen jaren de voorbereidingen getroffen om dat ook daadwerkelijk te kunnen (gaan) doen. Voorbeelden hiervan zijn het werken met Microsoft Teams, het inzetten van asset tracking en elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten (PGO).

Programma

Alle projecten die te maken hebben met de inzet van technologie, digitaal werken en innovatie zijn verwerkt in het programma. Naast de implementatie van nieuwe softwareprogramma’s, zoals het elektronisch cliëntendossier (ECD), maken we de infrastructuur verder op orde. Dit zodat we opschaling en organisatie brede implementatie van zorgtechnologie en innovatie, waar de afgelopen twee jaar mee geëxperimenteerd is, verder kunnen uitrollen.

De informatieveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het nieuwe beleidsplan informatieveiligheid geeft richting aan onze ambities op dit terrein. De gegevens van onze cliënten en medewerkers worden zo goed mogelijk beschermd waarbij cybersecurity adequaat is ingeregeld. Duurzaamheid is naast een apart programma in 2023 ook onlosmakelijk verbonden met dit programma en zal ook in dit programma aandacht krijgen.

ICT infrastructuur is gemoderniseerd en toekomstbestendig

In 2023 en 2024 zorgen we ervoor dat we de ICT infrastructuur aanpassen aan de moderne ICT standaarden. We werken vanuit de Cloud. De locaties zijn of worden voorzien van noodzakelijke infrastructuur, zoals goede wifi, om de digitale werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast is de infrastructuur geschikt om huidige en toekomstige innovaties te kunnen uitvoeren en adopteren. De zorgtechnologie is of wordt op alle locaties op orde gebracht om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen van onze zorgverlening.

Informatieveiligheid en data

In 2023 hebben we een nieuw ECD geïmplementeerd. Tegelijkertijd aan deze uitrol implementeerden we Zorg Informatie Bouwstenen in onze dossiers, zodat we gegevens kunnen ontsluiten richting de Persoonlijke Gezondheidszorg Omgeving van onze cliënten. We participeren in het landelijke VIPP InZicht programma. Dit programma is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen en met zorgorganisaties. Samen met ketenpartners wordt ook onderzocht hoe we transmuraal digitale gegevensuitwisseling kunnen optimaliseren.

Op het gebied van informatiemanagement kunnen er ook nog slagen gemaakt worden. Het omgaan met data speelt daarin een belangrijke rol. Zowel intern als extern zien we een groeiend belang om data beschikbaar te stellen en inzichten te winnen ten gunste van het primaire proces.

Digitaal vaardig

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties, zoals apps, domotica, software en robotica. Om hier op een goede manier gebruik van te kunnen maken, is het noodzakelijk dat iedereen in staat is om zelfstandig met alle vernieuwingen om te gaan. We werken inmiddels al twee jaar met digicoaches. Ook in 2023 spelen de digicoaches een belangrijke rol in het leren omgaan met systemen en digitaal vaardig worden. Belangrijk uitgangspunt blijft dat alle medewerkers digitaal worden, waarbij de digitale randvoorwaarde vooral ‘simpel’ is en gemakkelijk te adopteren door de gebruikers.

Innovatie

Innovatie is het ontwikkelen en invoeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen. Het werken aan nieuwe manieren om zorg te verlenen kan onder meer door de inzet van technologische hulpmiddelen. Maar ook door sociale of procesinnovatie. Het team Innovatie van ZGEM houdt zich hiermee bezig in nauwe afstemming met het primair proces, team ICT en team Techniek. Op de innovatiepagina worden de projecten overzichtelijk gepresenteerd en staat onze visie en werkwijze ten aanzien van innovatie weergegeven.

Doel programma Zorg & technologie

ICT is ondersteunend aan het primaire proces. Cliënten kunnen met behulp van technologie zelf meer regie gaan voeren en een grotere rol pakken in het totale proces van zorg en ondersteuning. De medewerkers ervaren dat hun werkprocessen optimaal worden ondersteund zodat het werk efficiënter en slimmer gedaan kan worden. Dat draagt ook bij aan werkgeluk.

Daarnaast is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met het programma zorg en technologie. Bij iedere keuzes die we maken is duurzaamheid een criterium.

Lamp3

Doel programma zorg en technologie

ICT is ondersteunend aan het primaire proces. Cliënten kunnen met behulp van technologie zelf meer regie gaan voeren en een grotere rol pakken in het totale proces van zorg en ondersteuning. De medewerkers ervaren dat hun werkprocessen optimaal worden ondersteund zodat het werk efficiënter en slimmer gedaan kan worden. Dat draagt ook bij aan werkgeluk.

Daarnaast is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met het programma zorg en technologie. Bij iedere keuzes die we maken is duurzaamheid een criterium.