Spring naar content

Zorg & technologie

ZGEM omarmt digitaal werken en doen. Een goede ICT en de inzet van innovatieve technologie dragen bij aan de borging van de betaalbaarheid van de zorg en het bieden van een antwoord op de groeiende (complexiteit van de) zorgvraag en het oplopende arbeidstekort. Daarnaast is het voor ZGEM vooral een middel om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten behouden, naasten actief te laten participeren en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning optimaal en op een andere manier in te richten.

Programma

In 2022 wordt vanuit de stuurgroep ICT het programma Zorg & Technologie verder uitgerold. Speerpunten zijn de inbedding van de ICT omgeving, de uitrol van een nieuw ECD en de opschaling en organisatiebrede implementatie van zorgtechnologie en innovatie waar de afgelopen twee jaar mee geëxperimenteerd is.

ICT infrastructuur is gemoderniseerd en toekomstbestendig

In 2022 starten we met de uitrol van een nieuw ECD, we beginnen hiermee in de extramurale zorg. Tegelijkertijd aan deze uitrol implementeren we ZorgInformatieBouwstenen in onze dossiers zodat we gegevens kunnen ontsluiten richting de Persoonlijke Gezondheidszorg Omgeving van onze cliënten. ZGEM participeert in het landelijke VIPP InZicht programma.

Samen met ketenpartners wordt ook in 2022 onderzocht hoe we transmuraal (middels bijvoorbeeld slim gebruik van ZorgDomein) digitale gegevensuitwisseling kunnen optimaliseren.

Op het gebied van informatiemanagement kunnen er ook nog slagen gemaakt worden. Het omgaan met data speelt daarin een belangrijke rol. Zowel intern als extern zien we een groeiend belang om data beschikbaar te stellen en inzichten te winnen ten gunste van het primaire pro

Digitaal Vaardig

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties, zoals apps, domotica, software en robotica. Om hier op een goede manier gebruik van te kunnen maken, is het noodzakelijk dat iedereen in staat is om zelfstandig met alle vernieuwingen om te gaan. Om zorgprofessionals (niveau 1 t/m 6) in dit ontwikkelingsproces te ondersteunen, is het regionale project Digitaal vaardig geïnitieerd in regio’s Noordoost Brabant en Midden-Brabant. ZGEM neemt hieraan deel.

Innovatie

Innovatie is het ontwikkelen en invoeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen. Het werken aan nieuwe manieren om zorg te verlenen kan onder meer door de inzet van technologische hulpmiddelen. Maar ook door sociale of procesinnovatie. Het team Innovatie van ZGEM houdt zich hiermee bezig in nauwe afstemming met het primair proces, team ICT en techniek. In 2021 is een visie op innoveren ontwikkeld; gebaseerd op experimenteren, leren en vervolgens opschalen. Centraal staat altijd een probleem of vraag op de werkvloer, oplossingen moeten aantoonbaar bijdragen.
Op de innovatiepagina worden de projecten overzichtelijk gepresenteerd.

Lamp3

Doel programma zorg en technologie

ICT moet ondersteunend zijn aan het primaire proces. Cliënten kunnen met behulp van technologie zelf meer regie gaan voeren en een grotere rol pakken in het totale proces van zorg en ondersteuning. De medewerkers ervaren dat hun werkprocessen optimaal worden ondersteund zodat het werk efficiënter en slimmer gedaan kan worden. Dat draagt ook bij aan werkplezier.