Spring naar content

Zorg & technologie

ZGEM omarmt digitaal werken en doen. Een goede ICT en de inzet van technologie dragen bij aan de borging van de betaalbaarheid van de zorg en het bieden van een antwoord op de groeiende (complexiteit van de) zorgvraag en het oplopende arbeidstekort. Daarnaast is het voor ZGEM vooral een middel om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten behouden en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning optimaal en op een andere manier in te richten.

Visie & strategie digitaal denken en doen

In 2020 is er een heldere visie en strategie op ICT en digitalisering geformuleerd. Digitaal denken en doen krijgt verder handen en voeten binnen de organisatie. Het volgen en implementeren van de landelijke ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling en standaarden hoort hier ook bij. Ook vergroten we de vaardigheden van medewerkers doordat we met digicoaches gaan werken die medewerkers helpen hun digitale vaardigheden verder te vergroten.

ICT infrastructuur is gemoderniseerd en toekomstbestendig

Doordat ZGEM recent is gefuseerd, ontstaat er een natuurlijk moment om in 2020 de basis ICT infrastructuur opnieuw vorm te geven. Dit traject loopt vanaf de zomer van 2020 t/m kwartaal 1 van 2021. ZGEM zal naar de ‘cloud’ gaan met haar basisapplicaties.

Om de juiste zorg op de juiste plek te leveren is de elektronische uitwisseling van informatie via standaarden van essentieel belang. Om aan te sluiten bij de behoeften van cliënten moeten zorgaanbieders actief mee gaan werken aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s). ZGEM zal zich vanaf het najaar van 2020 gaan oriënteren op een programma van eisen voor een nieuwe professionele omgeving voor medewerkers (voorheen ECD/EPD genoemd).
Op het gebied van informatiemanagement kunnen er ook nog slagen gemaakt worden. Het omgaan met data speelt daarin een belangrijke rol. Zowel intern als extern zien we een groeiend belang om data beschikbaar te stellen en inzichten te winnen ten gunste van het primaire proces. De informatiemanager krijgt hierin een belangrijke rol.

Innovatie

Innovatie is het ontwikkelen en invoeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen. Het werken aan nieuwe manieren om zorg te verlenen kan onder meer door de inzet van technologische hulpmiddelen. Naast technologische innovaties werken we binnen ZGEM ook aan sociale innovatie. In de praktijk kunnen beide type innovaties hand in hand gaan. Het team Innovatie van ZGEM houdt zich hiermee bezig. In 2019 is het team samengesteld en opgestart. Er vindt innovatie plaats op diverse vlakken via vastomlijnde methodes en werkwijzen. In een matrix worden de projecten van innovatie overzichtelijk gepresenteerd. Ga naar Matrix innovatieteam om de matrix te bekijken.

 

lamp

Doel programma zorg en technologie: 

ICT moet ondersteunend zijn aan het primaire proces. Cliënten kunnen met behulp van technologie zelf meer regie gaan voeren en een grotere rol pakken in het totale proces van zorg en ondersteuning. De medewerkers ervaren dat hun werkprocessen optimaal worden ondersteund zodat het werk efficiënter en slimmer gedaan kan worden. Daarnaast kunnen de medewerkers de technologie ook goed gebruiken.