Spring naar content

Werkgeluk

Waar het programma arbeidsmarkt focust op het aantrekken van voornamelijk nieuwe medewerkers, focussen we met het programma werkgeluk op de huidige medewerkers en hopen we mede een aantrekkelijkere werkgever te zijn voor mogelijk nieuwe medewerkers. We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. We willen er nog meer voor zorgen dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn, waar ze talent voor hebben en waar ze plezier in beleven. Vrijwilligers liften mee op deze beweging.

Coördinator werkgeluk

Binnen ZGEM is er sinds 1 oktober 2019 een coördinator werkgeluk aangesteld. De coördinator werkgeluk is de verbindende factor tussen de theorie, het onderzoek en de praktijk.

Onderzoek naar werkgeluk

Het programma werkgeluk wordt ondersteund door Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO). EHERO is een onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs)economie en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ZGEM doet mee aan een 3-jarig onderzoek samen met een aantal andere dienstverlenende partijen uit verschillende branches. Zij gaan ‘op zoek naar de codekrakers’ op gebied van werkgeluk dat wordt begeleid door EHERO.

Het onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening, de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven als geheel, omdat vooral levensvoldoening leidt tot betere prestaties van mensen en organisaties. Medewerkers spenderen voor een lange periode in hun leven veel tijd aan het werk wat ze verrichten, daarom vindt ZGEM het van belang dat er in een meerjarenprogramma maximaal aandacht wordt besteed aan de mate van werkgeluk, geïntegreerd binnen het levensgeluk van onze medewerkers. EHERO onderschrijft dit en heeft als kerndoel om een bijdrage te leveren aan een groter geluk voor een groter aantal mensen.

2020 – 0-meting, terugkoppeling & corona

Onderdeel van het EHERO-onderzoek is het uitzetten van een vragenlijst onder alle medewerkers over de mate van ervaren werkgeluk. De resultaten van de 0-meting die begin 2020 is afgenomen zijn in juni 2020 teruggekoppeld aan de medewerkers. Hierin zijn 4 grote voorspellers naar voren gekomen die het meest invloed hebben op het werkgeluk van de medewerkers van ZGEM, wel te verstaan; ‘handelen vanuit de organisatie’, ‘werk-privé balans’, ‘inhoud van het werk’ en door ZGEM is daar ‘werksfeer’ aan toegevoegd, omdat wij dit erg belangrijk vinden.

Op basis van die resultaten zouden er acties uitgezet worden om het werkgeluk te vergroten. Hierbij ligt de focus niet alleen op het verbeteren van aandachtspunten, maar wordt er tevens naar successen gekeken. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie, die ook ZGEM behoorlijk heeft getroffen zijn er een aantal acties uitgesteld tot de zomer van 2021. Wel hebben in deze periode een reeks diepte-interviews plaatsgevonden, waarin de context van de kwantitatieve data is verhelderd en zijn er een vijftal gelukscolleges gehouden voor het midden- en hoger kader. Met als doel werkgeluk binnen de organisatie op te pakken en terug te laten komen in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan leiderschap.

2021 – 1-meting en interventies

In juli 2021 is de vervolgmeting gedaan. Dit omdat de resultaten van de 0-meting door de corona-uitbraak alweer een tijd geleden zijn verzameld. De invloed van de coronapandemie op het werkgeluk en tevens de aanloop naar een nieuwe organisatie-inrichting is daarin meegenomen. Vanuit deze nieuwe resultaten worden de interventies vormgegeven. Samen met EHERO is er een plan van aanpak opgesteld om de interventies in de praktijk uit te zetten. Het onderzoeksdesign is samen met EHERO ingericht waarin we aan de slag gaan met werkgroepen en controlegroepen per afgebakende werkeenheid. EHERO zal samen met medewerkers van ZGEM op zoek gaan naar ideeën voor experimenten die we begin 2022 in gaan zetten op één van de vier sterkste voorspellers van (werk)geluk. Een interventie heeft een tijdsduur van 3 tot 6 maanden en wordt gecoördineerd en begeleid door de Coördinator Werkgeluk. Nadien vindt een evaluatie plaats en vindt er doorgang plaats of wordt gestart met een nieuwe interventie. De werkgroepen zijn reeds samengesteld en per team staan afgevaardigden in de startblokken om als kartrekkers aan de slag te gaan.

Zoals hierboven reeds benoemd is er een nieuwe organisatie-inrichting, deze is per september 2021 ingegaan. Middels deze nieuwe inrichting is er voor ieder team een meewerkend leidinggevende dichtbij gepositioneerd; namelijk de teamcoach. Daarnaast is er voor iedere locatie een locatieverantwoordelijke; de manager. We verwachten dat deze nieuwe organisatie inrichting ondersteunend is voor het werkgeluk van de medewerkers van ZGEM.

Voorspellers van werkgeluk binnen ZGEM

Uit het onderzoek van EHERO komt naar voren dat er vier sterkste voorspellers voor werkgeluk binnen ZGEM zijn.

Om deze voorspellers opnieuw onder de aandacht te brengen, is rond de zomer van 2021 een interne videoreeks verspreid. In deze reeks zijn in een vijftal filmpjes het belang van werken aan werkgeluk en deze voorspellers uitgelegd, gaan medewerkers in op wat zij goed vinden gaan rondom deze voorspellers en wat verbeterd kan worden. Tevens wordt er per thema een reeks tips gedeeld waar medewerkers direct mee aan de slag kunnen.

2022 – Experimenten

Begin 2022 is EHERO samen met medewerkers van ZGEM op zoek gegaan naar ideeën voor experimenten die zullen worden ingezet op één van de vier sterkste voorspellers van (werk)geluk. Deze experimenten komen voort uit opgehaalde verlangens uit de praktijk. Momenteel zijn de eerste experimenten van start gegaan om werk-privé balans, handelen vanuit de organisatie en werksfeer te verbeteren. Een experiment heeft een tijdsduur van 3 tot 6 maanden en wordt gecoördineerd en begeleid door de Coördinator Werkgeluk. Nadien vindt een evaluatie plaats en vindt er doorgang plaats of wordt gestart met een nieuwe interventie.

In oktober 2022 zal er een volgende 2-meting worden gedaan om het (werk-) geluk van de medewerkers van ZGEM wederom in kaart te brengen. We hopen hierin effecten van de experimenten terug te kunnen zien.

Het goede gesprek

Binnen de organisatie was het voeren van de functioneringsgesprekken na de fusie van 2019 nog niet op elkaar afgestemd en werden er nog twee verschillende methodes gebruikt. Om dezelfde gesprekswijze te gebruiken is ‘Het goede gesprek’ ontstaan.

Het goede gesprek geeft onder andere ruimte om een gesprek te voeren tussen leidinggevende en medewerker. Dit is uiteindelijk de kern, waarbij je als leidinggevende aandacht hebt voor de medewerkers en er diverse onderwerpen met elkaar besproken kunnen worden. Je draagt beiden de verantwoordelijkheid voor de invulling van het gesprek. Niet alleen de ontwikkeling van de medewerker staat centraal, maar is er ook ruimte voor andere belangrijke gespreksonderwerpen, zoals werkgeluk, bevlogenheid, vitaliteit, etc.

Management development traject

Het is belangrijk om effectief om te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen en daarom hebben de leidinggevenden van de toekomst een andere mindset en kwaliteiten nodig. Om hen hierin te ondersteunen is in de tweede helft van 2021, aansluitend op de gelukscolleges, het management development traject gestart. Mede door goed leiderschap zorgen we ervoor dat medewerkers goed in hun vel zitten, meer bevlogen zijn, een stapje extra zetten voor de cliënt en voor hun collega’s het verschil maken. De leidinggevende is voor al deze punten van grote betekenis. Werkgeluk vormt een belangrijk onderdeel van het MD-traject.

iconen-glimlach-werkgeluk

Doel programma werkgeluk

Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan het werkgeluk van medewerkers. We zetten hierbij hoog in: we willen de leukste werkgever van Brabant in de zorg worden. Daarbij blijft de medewerker eindverantwoordelijk voor zijn eigen werkgeluk en heeft de organisatie voornamelijk een ondersteunende en faciliterende rol. We streven naar een mensgerichte cultuur waar een goede werksfeer heerst en waar medewerkers zich niet anders voor hoeven te doen dan thuis. Dit doen we door in te zetten op verbeteringen in de balans werk-privé, op het gebied van zelfontwikkeling en zelfontplooiing en behandelen we thema’s als fysieke belasting, vitaliteit en duurzaam en gezond functioneren.