Spring naar content

Werkgeluk

Waar het programma arbeidsmarkt focust op het aantrekken van nieuwe medewerkers, focussen we met het programma werkgeluk op de huidige medewerkers. We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. We willen er nog veel meer voor zorgen dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn, waar ze talent voor hebben en waar ze plezier in beleven. Vrijwilligers liften mee op deze beweging.

Coördinator werkgeluk

Binnen ZGEM is er sinds 1 oktober 2019 een coördinator werkgeluk aangesteld. De coördinator werkgeluk is de verbindende factor tussen de theorie, het onderzoek en de praktijk. 

Onderzoek naar werkgeluk

Het programma werkgeluk wordt ondersteund door Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO). EHERO is een onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs)economie en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ZGEM doet samen met een aantal andere dienstverlenende partijen uit verschillende branches mee aan een 3-jarig onderzoek. Zij gaan ‘op zoek naar de codekrakers’ op gebied van werkgeluk dat wordt begeleid door EHERO. 

Het onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening, de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven als geheel, omdat nog meer dan werkgeluk vooral levensvoldoening leidt tot betere prestaties van mensen en organisaties. Omdat medewerkers voor een lange periode in hun leven veel tijd spenderen aan het werk wat ze verrichten vindt ZGEM het van belang dat er in een meerjarenprogramma maximaal aandacht wordt besteed aan de mate van werkgeluk, geïntegreerd binnen het levensgeluk van onze medewerkers. EHERO onderschrijft dit en heeft als kerndoel om een bijdrage te leveren aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. 

2020 – 0-meting, terugkoppeling & corona

Onderdeel van het EHERO onderzoek is het uitzetten van een vragenlijst onder alle medewerkers over de mate van ervaren werkgeluk. Deze vragenlijst is begin 2020 uitgezet onder de medewerkers van ZGEM. De resultaten van deze 0-meting zijn in juni 2020 teruggekoppeld aan de medewerkers. 

De tweede helft van 2020 zou worden benut om in de praktijk aan de slag te gaan, ZGEM-breed in alle locaties of werkeenheden, om op basis van de resultaten acties uit te zetten om het werkgeluk te vergroten. Hierbij ligt de focus niet alleen op het verbeteren van aandachtspunten (zoals de inspraak in de koers van de organisatie), maar wordt er tevens naar de successen (zoals een hoge score op werk-privébalans) gekeken. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie, die ook ZGEM behoorlijk heeft getroffen zijn deze voornemens uitgesteld tot de zomer van 2021. Wel hebben in deze periode een reeks diepte-interviews plaatsgevonden, waarin de context van de kwantitatieve data is verhelderd.  

2021 – 1-meting en interventies

In juli 2021 is de vervolgmeting gedaan. Dit omdat de resultaten van de 0-meting door de corona-uitbraak alweer een tijd geleden zijn verzameld. Binnen de 1-meting is gekeken naar de invloed van de coronapandemie op het werkgeluk en daarin is de aanloop naar de reorganisatie tevens meegenomen. Vanuit deze nieuwe resultaten zullen de interventies worden vormgegeven. 

Als voorbereiding op deze voornemens is er gezamenlijk met EHERO een plan van aanpak opgesteld om de interventies in de praktijk uit te zetten. Het onderzoeksdesign is samen met EHERO ingericht waarin we aan de slag gaan met werkgroepen en controlegroepen per afgebakende werkeenheid. Binnen deze sessies zullen we op zoek gaan naar ideeën voor experimenten die we nog voor eind 2021 in gaan zetten op een van de vier sterkste voorspellers van (werk)geluk. Een interventie heeft een tijdsduur van 3 maanden en wordt gecoördineerd en begeleid door de Coördinator Werkgeluk. Nadien vindt een evaluatie plaats en vindt er doorgang plaats of wordt gestart met een nieuwe interventie. De werkgroepen zijn reeds samengesteld en per team staan afgevaardigden in de startblokken om als kartrekkers aan de slag te gaan. 

Voorspellers van werkgeluk binnen ZGEM

De vier sterkste voorspellers voor werkgeluk binnen ZGEM zijn: de ‘werk-privé balans’, de ‘inhoud van het werk’ (interessant, afwisselend, vernieuwend, uitdagend, aansluitend bij kennis en ervaring), de ‘werksfeer’ onder collega’s, het ‘handelen van de organisatie’ (waardering voor het werk vanuit de organisatie, communicatie en samenwerking binnen de organisatie, betrokkenheid bij de organisatie, inspraak in de koers van de organisatie). Om deze voorspellers na de coronapandemie opnieuw onder de aandacht te brengen, is rond de zomer van 2021 een interne videoreeks verspreid. In deze reeks zijn in een vijftafel filmpjes het belang van werken aan werkgeluk en deze thema’s uitgelegd, gaan medewerkers in op wat zij goed vinden gaan rondom deze thema’s en wat verbeterd kan worden. Tevens wordt er per thema een reeds tips gedeeld waar medewerkers direct mee aan de slag kunnen. Bekijk de videoreeks hier

Management development traject

Het is belangrijk om effectief om te kunnen gaan met de nieuwe tijden en daarom hebben de leidinggevenden van de toekomst een andere mindset en kwaliteiten nodig. Om hen hierin te ondersteunen is in de tweede helft van 2020 het management development traject gestart. Mede door goed leiderschap zorgen we ervoor dat medewerkers goed in hun vel zitten, meer bevlogen zijn, een stapje extra zetten voor de cliënt en voor hun collega’s het verschil maken. De leidinggevende is voor al deze punten van grote betekenis. 

Het management development traject bestaat uit een aantal gelukscolleges die door EHERO en de Stuurgroep Werkgeluk van ZGEM zijn samengesteld en een mix vormen van theoretische kennisoverdracht en praktische uitvoering vanuit hun leidinggevende rol en perspectief, om vervolgens te kunnen gebruiken binnen hun werkeenheden. De gelukscolleges bestaat uit een vijftal bijeenkomsten met het gehele hogere en middenmanagement van de organisatie met als thema’s: Framing van geluk, Zingeving en geluk, Bevlogenheid en geluk, Samenwerken aan een groter geluk, Groei en geluk. Vanwege de beperkingen die de coronapandemie ons had opgelegd, werden de colleges digitaal en op afstand verzorgd in plaats van live, wat in eerste instantie de bedoeling was. Er hebben eind 2020 drie colleges plaatsgevonden, de overige waren gepland in het voorjaar van 2021. Door de nieuwe organisatiestructuur in september 2021 zijn er verschillende nieuwe teamcoaches en managers begonnen. Om hen dezelfde basis omtrent werkgeluk te kunnen bieden worden er nog twee flitscolleges worden verzorgd in oktober en november 2021.  

Werkgeluk vormt dus een belangrijk onderdeel van het MD-traject. In deze collegereeks, georganiseerd door EHERO en de stuurgroep, leren zowel hoger- als middenkader op deze wijze het nodige over (werk)geluk. Verschillende bedrijven zoals Rabobank, Jumbo, Sint Anna Zorggroep delen hun best practices en ervaringen met werken aan werkgeluk om werkgeluk bij ZGEM te verankeren binnen de organisatie. De Stuurgroep Werkgeluk bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers uit de gehele organisatie binnen diverse functies. Naast enkele leden zijn ook de Programmamanager, Projectleider en Coördinator Werkgeluk vertegenwoordigd in de stuurgroep, die periodiek bijeenkomt en sturing geeft aan de voortzetting van het meerjarenprogramma. 

Enkele andere thema’s/onderwerpen als voorbeeld met een relatie met werkgeluk die thans binnen de organisatie worden uitgezet zijn: 

Warm welkom bij ZGEM

Het warm welkom bij ZGEM is ingericht om medewerkers een fijne start bij hun nieuwe werkgever te laten ervaren. Hierbij wordt onder andere een buddy aangewezen. Voor medewerkers die buddy worden is een leerpad ontwikkeld met informatie ingericht op het leer- en ontwikkelplein. Dit traject is in 2019 uitgerold binnen een deel van de organisatie. In 2020 is dit verder uitgerold. De fysieke centrale welkomstbijeenkomsten die hierbij georganiseerd zouden worden, zijn in verband met corona omgezet naar digitale alternatieven. Hierbij vertellen verschillende sleutelfiguren binnen de organisatie over onderwerpen zoals innovatie, levensgeluk en werkgeluk. .

Digitaal Vaardig

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties, zoals apps, domotica, software en robotica. Om hier op een goede manier gebruik van te kunnen maken, is het noodzakelijk dat iedereen in staat is om zelfstandig met alle vernieuwingen om te gaan. Om zorgprofessionals (niveau 1 t/m 6) in dit ontwikkelingsproces te ondersteunen, is het regionale project Digitaal vaardig geïnitieerd in regio’s Noordoost Brabant en Midden-Brabant. ZGEM neemt hieraan deel. 

 

iconen-glimlach-werkgeluk

Doel programma werkgeluk

Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan het werkgeluk van medewerkers. We zetten hierbij hoog in: we willen de leukste werkgever van Brabant in de zorg worden. Daarbij blijft de medewerker eindverantwoordelijk voor zijn eigen werkgeluk en heeft de organisatie voornamelijk een ondersteunende en faciliterende rol. We streven naar een mensgerichte cultuur waar een goede werksfeer heerst en waar medewerkers zich niet anders voor hoeven te doen dan thuis. Dit doen we door in te zetten op verbeteringen in de balans werk-privé, op het gebied van zelfontwikkeling en zelfontplooiing en behandelen we thema’s als fysieke belasting, vitaliteit en duurzaam en gezond functioneren.