Spring naar content

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) streven we ernaar dat cliënten zich, ondanks een vaak zware zorgbehoefte, vrij kunnen bewegen, anderen ontmoeten en hun eigen leefpatroon zoveel mogelijk behouden. De veiligheid kan worden geborgd door gebruik te maken van nieuwe technologie (zoals slimme sensoren, GPS), herkenningspunten, leefcirkels en routes met natuurlijke afscheidingen.

Op deze manier wil ZGEM haar cliënten zo veel mogelijk bewegings- en handelingsvrijheid bieden binnen de normen van veiligheid die met elkaar zijn afgesproken.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Het voorkomen van de inzet van vrijheid beperkende maatregelen is het uitgangspunt van het beleid van ZGEM. Hierbij wordt steeds de afweging gemaakt tussen kwaliteit van leven en veiligheid; een fijne en open woon- en leefomgeving waarbij de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Soms is het echter onontkoombaar om bewegingsvrijheid te beperken en onder strikte voorwaarden toe te passen.
De commissie ‘Leven in vrijheid’ is een commissie die zich binnen Zorggroep Elde Maasduinen bezighoudt met vrijheid en veiligheid. Deze commissie monitort op de inzet van vrijheid beperkende maatregelen, is verantwoordelijk voor een actueel beleid, doet aanbevelingen op het gebied van scholingen en voert jaarlijks interne audits uit.

Ontwikkelingen

Wet Zorg en Dwang (Wzd). Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht; deze wet vervangt dan de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische Ziekenhuizen (Wbopz). De commissie Leven in vrijheid coördineert de implementatie en uitvoering van deze wet binnen de organisatie. In 2019 zijn de nodige voorbereidingen getroffen ten behoeve van de Wzd. Er is een beleidsnotitie in ontwikkeling (‘Visie op vrijheid’) die voldoet aan de vereisten van de Wzd. Ook de gevolgen van de Wzd voor de thuiszorg zullen in deze notitie opgenomen worden.  In 2020 volgt er ook nadere scholing voor en bewustwording bij medewerkers. Tevens volgt in het voorjaar van 2020 een workshop voor het gehele middenkader over onder andere de betekenis en gevolgen van de nieuwe wet en hoe om te gaan met het stappenplan.