Spring naar content

Veiligheids- en risicomanagement

Veiligheidsmanagement is het systematisch treffen van maatregelen binnen een organisatie zodat de zorg voor veiligheid is gewaarborgd. Als de beheersing van risico’s systematisch en voortdurend plaatsvindt, is er sprake van veiligheidsmanagement. Het is een proactief en continu proces. Hierbij wordt op gestructureerde wijze omgegaan met het beheersen van risico’s in relatie tot de organisatiedoelstellingen.

We streven naar een optimaal veiligheidsbewustzijn, inzicht in risico’s en een beleid om risico’s te verminderen in relatie tot de organisatiedoelstellingen. Het beleid is niet gericht op een volledige beheersing en uitbanning van risico’s. Risico’s blijven tenslotte risico’s. Maar sommige risico’s zijn bekend en worden waar mogelijk geminimaliseerd en geborgd.

Het gaat erom veiligheid te beschouwen als een natuurlijk onderdeel van de organisatie en als een vanzelfsprekend aspect van kwaliteit en preventie. Het faciliteren van een risicomanagement en veiligheidscultuur zijn terug te vinden in plannen, activiteiten en processen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering.

Zeven onderdelen

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) onderscheiden we zeven onderdelen in het veiligheids- en risicomanagement:

  1. Veiligheid van zorg
  2. Veiligheid van (vrijwilligers)werk
  3. Veiligheid van gebouwen
  4. Veiligheid van bedrijfsvoering
  5. Veiligheid van ICT en innovatie
  6. Reputatie/bestuur/governance/integriteit/strategie
  7. Fraude

Met behulp van een risicomatrix zijn de risico’s, gecategoriseerd naar de zeven risico-onderdelen, van ZGEM in kaart gebracht en worden de benodigde maatregelen getroffen.

De risicomatrix is geen statisch document. De risicomatrixen worden eens per zes maanden besproken in het concerndirectieoverleg. Het bewaken van de geïnventariseerde risico’s, ingezette maatregelen ter vermindering van risico’s en het identificeren van nieuwe risico’s is een taak van onze verschillende stuurgroepen. De risicomatrix wordt ten minste één keer per jaar besproken met de Raad van Toezicht. Op aanraden van de Raad van Toezicht hebben we in 2023 extra aandacht besteed aan het monitoren van de effectiviteit van diverse maatregelen ter vermindering van de geïnventariseerde risico’s.