Spring naar content

Samen zorgen

Familie, vrienden en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welbevinden van de cliënt. Als wij ons samen met hen inzetten voor cliënten wordt het leven van cliënten en naasten én het werk van zorgmedewerkers mooier. Met de toenemende tekorten aan zorgmedewerkers en de toenemende zorgvraag is iedereen hard nodig om ervoor te zorgen dat de cliënt een zo goed mogelijk en betekenisvol leven bij ons kan leiden. Dit vraagt een fundamentele omslag in de maatschappij in het denken over zorgen en de rol die verwacht kan worden van zorgorganisaties. We werken aan deze verandering door middel van het strategisch programma Samen Zorgen.

Het doel van het programma Samen zorgen is het ondersteunen van de verandering van ‘wij nemen de zorg over’ naar ‘samen met familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers zorgen we dat de cliënt een betekenisvol leven kan leiden thuis en in het verpleeghuis.’ Dit wordt gedaan door het herontwerpen van diverse werkprocessen in de organisatie, het stimuleren van een cultuurverandering en het faciliteren van medewerkers, naasten en vrijwilligers in deze verandering.  

We vinden het fijn wanneer familie, vrienden en anderen een handje helpen in de persoonlijke verzorging voor hun eigen naaste. In de praktijk is de betrokkenheid van het sociale netwerk en vrijwilligers bij planning en uitvoering van zorg niet vanzelfsprekend. 

Het belang van een goede samenwerking in de ouderenzorg en thuiszorg tussen medewerkers, vrijwilligers en het sociale netwerk wordt al jaren onderstreept. Dankzij naasten die de behoeften en voorkeuren van de cliënt veelal het beste kennen, kan de zorg beter worden afgestemd op de cliënt. Toch zien we in de praktijk dat het sociale netwerk veelal minder betrokken raakt zodra hun naaste verhuist naar het verpleeghuis. Daarnaast zien we dat (zorg)medewerkers vaak de neiging hebben om taken over te nemen. Voor ons vraagt het dat we voorwaarden moeten creëren waaronder medewerkers een verbinding met het netwerk van de naaste aangaan. Daarbij krijgt het netwerk van de naaste meer zeggenschap en verantwoordelijkheid om de zorg voor hun naaste op zich te kunnen (blijven) nemen. Het vraagt van medewerkers de bereidheid en de vaardigheden om samen te werken met het netwerk van de naaste. 

Wat hebben we al gedaan?

In de zomer van 2021 zijn we gestart met het thema samen zorgen. Door kleinschalige experimenten op team niveau zijn door team Innovatie ervaringen en inzichten opgedaan die de basis vormen voor het programma. Samen met de regio is in de zomer van 2022 een Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) training aangeboden aan naasten en vrijwilligers. Er is in verschillende vormen gewerkt aan bewustwording onder medewerkers en familie, vrienden en vrijwilligers rondom het thema. Zo is er een filmpje gemaakt dat op teamniveau is besproken, zijn er verschillende familieavonden georganiseerd om over samen zorgen in gesprek te gaan, was het onderdeel van de dialoogsessies van de VVAR en met de cliëntenraad zijn inspiratiesessies georganiseerd. 

Studenten van het Sint Lucas (creatieve MBO Boxtel) hebben een visuele vertaling van samen zorgen gemaakt. Deze foto’s worden momenteel omgezet naar een expositie. In het najaar van 2022 is gestart met een denktank samen zorgen waarin een brede afspiegeling van medewerkers qua functie en werklocatie met elkaar richting hebben gegeven aan de inhoud van het programma.

map_round_zgem

Doel programma Samen zorgen

Samen met de cliënt en zijn netwerk actief werken aan het levensgeluk van de cliënten. Elk mens is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. Het netwerk helpt hem of haar hierbij. Omstandigheden zoals het verlies van gezondheid of lichamelijke/geestelijke beperkingen kunnen de gewenste invulling verstoren. Dan kunnen professionals en vrijwilligers een aanvulling zijn, zodat de cliënt het leven zo goed mogelijk door kan zetten op de manier die bij hem of haar past.

Alleen door samenwerking komen we tot het beste resultaat. De cliënt en zijn netwerk zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. De professionals en vrijwilligers vormen daarop een aanvulling.