Spring naar content

Personeelssamenstelling

Een van de grootste uitdagingen voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is het aantrekken en behouden van bevoegde en bekwame professionals. Alleen op deze manier kunnen we kwalitatief goede en verantwoorde zorg blijven verlenen. Dit beogen we te bereiken met doelstellingen geformuleerd in het programma arbeidsmarkt. Dit programma is ẻẻn van de vier meerjaren programma’s van ZGEM.

De doelen van het programma zijn:

  1. Behouden van een sterk, regionaal, merk en succesvolle initiatieven ontplooien voor werving;
  2. De organisatie kan inspelen op wensen van sollicitanten;
  3. Bouwen aan een kwalitatief en kwantitatief gewenst personeelsbestand waarmee wordt voldaan aan de eigen norm en de personeelsnorm van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
  4. Behoud van medewerkers, uitstroom van zorgmedewerkers onder de 5% brengen.

Resultaten:
Hieronder een opsomming van een aantal behaalde resultaten.

  • ZGEM werkt aan een sterk employer brand door op verschillende manieren wervingscampagnes uit te zetten. Hierdoor zijn we nog steeds in staat om verschillende groepen aan te spreken en nieuwe medewerkers aan onze organisatie te verbinden. Dat doen we ook door bijvoorbeeld medewerkers in een leerwerktraject intern op te leiden. ZGEM doet mee aan het regionale project Lefgozer. Vanuit dit project worden zij-instromers in anderhalf jaar opgeleid tot verzorgende IG.
  • In de thuiszorg kunnen medewerkers diensten van acht uur werken. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van huidige medewerkers en aan de wensen van sollicitanten.
  • ZGEM heeft in 2017 een strategische personeelsplanning gemaakt. Deze is onlangs geëvalueerd en bijgesteld voor de periode 2020 – 2023 en geeft input voor de te werven functies op de verschillende locaties. De strategische personeelsplanning geeft ook zicht op de potentie van de zittende medewerkers.
  • De uitstroompercentages van de functies verzorgenden IG en EVV liggen in lijn met het opgestelde doel. De uitstroom van verpleegkundigen is hoger dan het gestelde doel. Hierop zet ZGEM gerichte acties uit, die in lijn liggen met de strategische personeelsplanning.

Naast de bovenstaande doelen richt ZGEM zich op de extra inzet van cliëntondersteuners. Zij ondersteunen door, voor de cliënt, onmisbare neventaken uit te voeren. Hierdoor ontstaat er voor de verzorgenden IG en verpleegkundigen meer tijd en ruimte voor de zorgspecifieke taken die de cliënten nodig hebben en krijgen de cliënten de aandacht die ze verdienen. Hierdoor kan meer aandacht aan welzijn besteed worden en is er extra toezicht in de huiskamers. Door het bewezen effect van de inzet van deze cliëntondersteuners binnen ZGEM is er in de afgelopen twee jaar een forse uitbreiding in de formatie geweest voor deze functie.

Wat betreft het bieden van maatwerk; we zoeken met de sollicitant naar de meest passende functie op de locatie waar de sollicitant graag wil werken. Er is tevens een functie cliëntbegeleider zorg en welzijn in het functiehuis opgenomen. Hierdoor kunnen sollicitanten met een welzijnsachtergrond instromen in de ouderenzorg.

Op de locatie Venloene in Loon op Zand werkt sinds begin dit jaar een verzorgende IG met een contacthond. Deze medewerker neemt iedere werkdag de contacthond mee naar de afdeling. De contacthond zorgt voor verrijking in het contact met cliënten en ondersteunt bij het levensgeluk van de cliënt.

Sinds 2019 worden de indicatoren personeelssamenstelling uitgevraagd. De gegevens over verslagjaar 2018 zijn in het voorjaar van 2019 aangeleverd bij het Zorginstituut en opgenomen in Openbaar Databestand van het Zorginstituut. In het voorjaar van 2020 zullen de gegevens over verslagjaar 2019 aangeleverd worden.