Spring naar content

Pandemie / Corona

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 08 maart 2022

In het voorjaar van 2020 trof het coronavirus ons land en met name Noord-Brabant was vrijwel meteen een hoog risicogebied. Ook Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is getroffen door het coronavirus, de impact hiervan was en is enorm. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van vele cliënten, medewerkers en vrijwilligers (gehad). ZGEM is met elkaar aan het bijkomen van deze heftige periode. Inmiddels praten we in Nederland, net als in de rest van de wereld, van een pandemie.

Als ZGEM hebben we in 2020 en 2021 onder andere de volgende maatregelen genomen:

 •  ZGEM werkt nauw samen met de GGD Hart voor Brabant. Er vindt goede afstemming plaats op regionaal niveau en op bestuurlijk niveau door middel van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen (RONAZ) en op inhoudelijk niveau door specialisten ouderengeneeskunde van verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg instellingen met aandachtsgebied infectiepreventie.
 • Binnen ZGEM is een crisis-/regieteam gevormd wat continu (strategisch) beleid uitzet en erop toeziet dat de juiste protocollen en maatregelen bijgesteld worden. De infectiepreventie commissie is vertegenwoordigd in het regieteam. Indien nodig worden grote vraagstukken uitgezet naar werkgroepen. Daarnaast wordt in het regieteam onder andere besloten of een afdeling in cohort* of quarantaine geplaatst wordt.
 • De medewerkers worden up-to-date gehouden met de laatste besluiten rondom de maatregelen middels onder andere een nieuwsbrief met daarin veel gestelde vragen. Hierbij zijn de landelijke en regionale richtlijnen het uitgangspunt.
 • Zodra het mogelijk was cliënten te gaan vaccineren tegen het coronavirus is een werkgroep vaccinatie ingesteld en gestart met vaccinatierondes die geleid hebben tot minder besmettingen binnen ZGEM.
 • ZGEM heeft protocollen en documenten passend bij een corona pandemie opgesteld. Waar nodig zijn deze in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad tot stand gekomen.
 • Tijdens de coronaperiode hebben cliënten, medewerkers en vrijwilligers bij elkaar steun gevonden. Daarnaast is er mentale ondersteuning en een luisterend oor geboden door psychologen en teamcoaches.
 • Wekelijks worden logboeken per locatie bijgehouden waarin het aantal verdenkingen van het coronavirus, het aantal medewerkers en cliënten die besmet zijn met het coronavirus alsmede het aantal cliënten dat ten gevolge van het coronavirus is overleden worden geregistreerd. Ook werd er schematisch bijgehouden welke afdelingen er in cohort / quarantaine zaten.
 • ZGEM houdt de ontwikkelingen van de pandemie binnen de organisatie bij via een dashboard. In het dashboard zijn onder andere gegevens als besmettingsgraad in de omgeving, aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers, ziekteverzuim, beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen en het aantal afdelingen in quarantaine of cohort geregistreerd.
 • In het kader van leren en verbeteren heeft het crisisteam een procesevaluatie uitgevoerd naar de aanpak van de coronacrisis in de eerste acute fase (tot half juni 2020). In het najaar van 2020 is dit evaluatierapport tevens door een externe adviseur bekeken. Daarnaast heeft het regieteam in februari 2021 een zelfevaluatie uitgevoerd. De verbeterpunten die uit deze evaluaties naar voren zijn gekomen, onder andere het opstellen van een dashboard, zijn doorgevoerd.
 • ZGEM heeft samen met Laverhof, Brabantzorg en Vivent een regionale snelteststraat ingericht, zodat snel inzichtelijk is of medewerkers wel of niet besmet zijn met het coronavirus. De snelteststraat is in april 2021 weer opgeheven.
 • ZGEM heeft gefaseerd versoepelingsplannen opgesteld onder regie en coördinatie van het regieteam, rekening houdend met landelijke richtlijnen vanuit bronnen zoals RIVM, Overheid, Verenso, ActiZ, GGD, de ontwikkelingen in de samenleving en de regionale afstemming tussen instellingen in de ouderenzorg.

 

De komende tijd blijft het regieteam de ontwikkelingen op het gebied van corona monitoren en zet acties uit indien nodig.

*Een cohortafdeling is een afdeling waarin meerdere cliënten met mogelijk hetzelfde virus zijn besmet en strikt van de andere cliënten gescheiden worden gehouden en verpleegd.