Spring naar content

Pandemie / Corona

Het coronavirus in Nederland is nog steeds niet onder controle. Ook Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) heeft te maken en is getroffen door het coronavirus. Het coronavirus heeft grote gevolgen voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van vele cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Na een periode van bijkomen met elkaar van de heftige periode van 2020 en voorjaar 2021 worden Nederland en ZGEM opnieuw getroffen door een vierde (delta) en vijfde (omikron) coronagolf.

Als ZGEM nemen we maatregelen. We hebben in 2021 (en 2020) onder andere de volgende maatregelen genomen:

· ZGEM werkt nauw samen met de GGD Hart voor Brabant. Er vindt goede afstemming plaats op regionaal niveau en op bestuurlijk niveau door middel van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen (RONAZ) en op inhoudelijk niveau door specialisten ouderengeneeskunde van verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen.

· Binnen ZGEM is een regieteam gevormd wat continu (strategisch) beleid uitzet en erop toeziet dat de juiste protocollen en maatregelen worden bijgesteld. Hierbij zijn de landelijke en regionale richtlijnen het uitgangspunt. De infectiepreventie commissie is vertegenwoordigd in het regieteam. Indien nodig worden grote vraagstukken uitgezet naar werkgroepen.

· De medewerkers worden up-to-date gehouden met de laatste besluiten rondom de maatregelen middels onder andere een nieuwsbrief met daarin veel gestelde vragen.

· ZGEM vindt goede communicatie naar cliënten en eerste contactpersonen belangrijk. Door middel van persoonlijk contact, brieven en posters worden zij over de ontwikkelingen meegenomen. De centrale cliëntenraad wordt vanzelfsprekend ook op de hoogte gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot corona.

· Cliënten en medewerkers zijn in het voorjaar 2021 gevaccineerd. Dit leidde tot minder besmettingen binnen ZGEM. Echter men ziet nu dat de bescherming voor het coronavirus afneemt. ZGEM heeft daarom in december 2021 een boostervaccinatie aan cliënten en medewerkers aangeboden. Met deze extra vaccinatie is de beschermingsgraad tegen het coronavirus weer sterk verbeterd.

· Wanneer er toch een besmetting van een cliënt wordt geconstateerd dan wordt met alle aandacht getracht om de impact op het leven van deze cliënt en van de andere cliënten rondom deze cliënt, zo goed als mogelijk, doorgang te laten hebben. Gelukkig hebben we geconstateerd dat cliënten nu minder ziek zijn dan in de eerste coronagolf. Maatwerkafspraken worden gemaakt indien een afdeling in cohort (afgesloten) wordt geplaatst omdat meerdere cliënten besmet zijn geraakt. Middels een driehoeksgesprek (leidinggevende, medische behandelaar en een afvaardiging van de lokale cliëntenraad), welke plaatsvindt kort nadat de afdeling in cohort is geplaatst, worden met elkaar maatwerkafspraken gemaakt waarbij de insteek is om het leven van de cliënten zo goed als mogelijk doorgang te laten hebben. De balans wordt gezocht wat nodig is om het coronavirus te beteugelen en welke vrijheden aan cliënten geboden kunnen worden.

· ZGEM heeft protocollen en documenten passend bij een corona pandemie opgesteld. Waar nodig zijn deze in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad tot stand gekomen. De protocollen en procedures worden steeds op hun actualiteit beoordeeld.

· Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hebben bij elkaar steun gevonden. Daarnaast is er mentale ondersteuning en een luisterend oor geboden door geestelijke verzorgers, psychologen en teamcoaches en een externe partij.

· Wekelijks worden logboeken per locatie bijgehouden waarin het aantal cliënten en medewerkers die verdacht worden van het coronavirus, het aantal cliënten en medewerkers die besmet zijn met het coronavirus alsmede het aantal cliënten dat ten gevolge van het coronavirus is overleden, worden geregistreerd. Aan de hand van een aantal parameters krijgen locaties een kleurcodering waarmee in één oogopslagduidelijk is wat de stand van zaken is met betrekking tot de zorgcontinuïteit.

· Tijdens de heftige coronaperiode hield ZGEM de ontwikkelingen van de pandemie binnen de organisatie bij via een dashboard. In het dashboard waren onder andere gegevens als besmettingsgraad in de omgeving, aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers, ziekteverzuim, beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen en het aantal afdelingen in quarantaine of cohort geregistreerd. In de zomer van 2021 is het wekelijks vullen van het dashboard tot nader orde stilgezet omdat we terecht kwamen in een rustige periode. Zodra het werken met het dashboard weer een meerwaarde geeft aan het sturing geven en controle houden van het coronavirus wordt het dashboard weer geactiveerd.

· In het kader van leren en verbeteren heeft eind 2020 een uitgebreide procesevaluatie naar de aanpak van de coronacrisis in de eerste acute fase (tot half juni 2020) plaatsgevonden. In het najaar van 2020 is dit evaluatierapport tevens door een externe adviseur bekeken. Met vaste regelmaat evalueert het regieteam zijn functioneren en past zijn werkwijze zo nodig aan.

· ZGEM heeft gefaseerd versoepelingsplannen opgesteld onder regie en coördinatie van het regieteam, rekening houdend met landelijke richtlijnen vanuit bronnen zoals RIVM, Overheid, Verenso, ActiZ, GGD, de ontwikkelingen in de samenleving en de regionale afstemming tussen instellingen in de ouderenzorg. De versoepelingen zijn tot en met 4 november 2021 gehanteerd. Na de persconferentie van 2 november is het versoepelingsplan gewijzigd in een nieuw maatregelenplan Corona ZGEM. In dit maatregelenplan staan de maatregelen om het coronavirus, zo goed als mogelijk, buiten onze zorglocaties te houden.

De komende tijd blijft het regieteam de ontwikkelingen op het gebied van corona volgen en zet acties uit passend bij de situatie.