Spring naar content

Onderzoek

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) participeert de komende jaren in verschillende onderzoeken om gericht te leren en werken aan kwaliteit. Zie hieronder een aantal voorbeelden.

Dementie terug in het hart van de gemeenschap

‘Welke gevolgen heeft het veranderen van de bewegingsruimte voor ouderen met dementie voor hun kwaliteit van leven en de inbedding van de dementiezorg in de samenleving?’ Deze onderzoeksvraag staat centraal in de gezamenlijke studie van onderzoeksinstituut Nivel, Universiteit Leiden, Zorggroep Elde Maasduinen, ActiZ en Maastricht University. Het onderzoek volgt vier jaar lang de veranderingen in Park Vossenberg in Kaatsheuvel waar een terrein geschikt gemaakt wordt voor verschillende doelgroepen van de gemeenschap in een open woon- en leefomgeving. Mensen met dementie kunnen zich er vrij bewegen en anderen ontmoeten. De woon- en leefruimten, de landschappelijke inrichting en de organisatie van de zorg maken dit mogelijk.

Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de gevolgen voor bewoners, hun familie, zorgverleners en ook voor de buurtbewoners. Daarbij ligt de nadruk niet op de negatieve gevolgen van dementie, maar op kwaliteit van leven en het versterken van vaardigheden en sociale rollen van iedereen in de gemeenschap.

D-ZEP

Expertisecentrum D-ZEP is een regionaal expertisecentrum voor mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP). De essentie van dit expertisecentrum is het begrijpen van het gedrag van de cliënt, in plaats van het gedrag proberen te beheersen. Medewerkers uit verschillende disciplines (bijvoorbeeld verzorgenden, psychologen, specialist ouderengeneeskunde en maatschappelijk werker) werken samen met als doel de kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen.

Binnen D-ZEP wordt in samenwerking met de TU Delft onder gedaan naar dementie en ernstig probleem gedrag met behulp van Indoor Positioning Systems. Door loopbewegingen te analyseren, de verblijfsduur in ruimtes en de interactie tijd tussen professionals en bewoners of bewoners onderling kunnen bepaalde data gebruikt worden als input voor het zorg- en behandelplan.

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)

Zorginstituut Nederland is door het ministerie van VWS gevraagd om de regie te nemen in het verbeteren van de informatievoorziening met betrekking tot de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit is vorm gegeven in het programmaplan Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Het hoofddoel van dit programma is de informatievoorziening te verbeteren zodat de belanghebbenden worden voorzien van de benodigde informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) ondersteunt het belang van een goede dataverzameling aan de bron en het bieden van duidelijkheid over waarom, hoe en wanneer informatie wordt aangeleverd. Als informatie aan de bron verzamelt kan worden, geeft dit een veel minder grote belasting dan de huidige wijze van dataverzameling.

Vanuit het programma heeft een eerste nulmeting plaats gevonden waarbij meer dan 25 organisaties, waaronder ZGEM, zijn bevraagd over hoe zij informatie vergaren ten behoeve van de verplichte kwaliteitsmetingen (zoals de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg). De nulmeting is inmiddels afgerond. Er wordt met de deelnemende organisaties een volgende stap gezet, dit betreft een informatieanalyse bestaande uit  twee onderdelen:

  • De vastgelegde gegevens in het operationele proces;
  • Interne sturingsinformatie met betrekking tot kwaliteit en HRM.

De informatieanalyse dient enerzijds inzicht te geven in de manier waarop de gegevens in bronsystemen zijn vastgelegd en ontsloten kunnen worden voor beantwoording van de huidige informatievragen van ketenpartijen. Anderzijds biedt de informatieanalyse inzicht in welke indicatoren organisaties hanteren voor interne sturingsinformatie en in hoeverre deze indicatoren geautomatiseerd te verzamelen zijn.

EHERO onderzoek werkgeluk

EHERO (Erasmus Happiness Economics Reseach Organisation) is een onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs-)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ZGEM doet samen met een aantal andere dienstverlenende partijen mee aan een 3-jarig onderzoek ‘op zoek naar codekrakers’ dat wordt begeleid door EHERO. Het onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren.