Spring naar content

Onderzoek

Op 1 januari 2021 is Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) toegetreden tot het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Een stap waar we trots op zijn. Het netwerk bestaat uit negentien verpleeghuiszorgorganisaties en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte. Door deelname aan het netwerk beschikken medewerkers van ZGEM over de meest actuele kennis en onderzoek om de zorg op te baseren. Daarnaast kan ZGEM bijdragen aan de verbetering van de ouderenzorg door onderzoek binnen de organisatie mogelijk te maken en de resultaten van onderzoek in praktijk te brengen.

ZGEM participeert in verschillende onderzoeken om gericht te leren en werken aan kwaliteit. Zie hieronder een aantal voorbeelden.

Dementie terug in het hart van de gemeenschap

‘Welke gevolgen heeft het veranderen van de bewegingsruimte voor ouderen met dementie voor hun kwaliteit van leven en de inbedding van de dementiezorg in de samenleving?’ Deze onderzoeksvraag staat centraal in de gezamenlijke studie van onderzoeksinstituut Nivel, Universiteit Leiden, ZGEM, ActiZ en Maastricht University.

Het onderzoek volgt vier jaar lang (looptijd onderzoek 2018-2021) de veranderingen in Park Vossenberg in Kaatsheuvel naar een open woon- en leefomgeving. Mensen met dementie kunnen zich er vrij bewegen en anderen ontmoeten. De woon- en leefruimten, de landschappelijke inrichting en de organisatie van de zorg maken dit mogelijk. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de gevolgen voor bewoners, hun familie, zorgverleners en buurtbewoners. Daarbij ligt de nadruk niet op de negatieve gevolgen van dementie, maar op kwaliteit van leven en het versterken van vaardigheden en sociale rollen.

Ontwikkelingen

Het onderzoek is van start gegaan met een 0-meting voordat de ontwikkeling van het nieuwe Park Vossenberg in gang gezet werd. De 0-meting is uitgevoerd op locatie de Vossenberg (Kaatsheuvel) en ter vergelijking ook op locaties Rosagaerde (Kaatsheuvel) en Vita (Rijen). De metingen richtten zich op:

– Bewegingsvrijheid en veiligheid
– Gezondheid en kwaliteit van leven
– Contacten tussen buurt en bewoners

Sinds de start van het onderzoek zijn er meerdere metingen uitgevoerd om de effecten van de veranderingen van Park Vossenberg te kunnen volgen. In de zomer van 2021 heeft een eindmeting plaatsgevonden. De resultaten van het totale onderzoek worden verwerkt en zullen medio 2022 gereed zijn.

D-ZEP

Expertisecentrum D-ZEP is een regionaal expertisecentrum voor mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP). De essentie van dit expertisecentrum is het begrijpen, behandelen en stabiliseren van het gedrag van de cliënt, in plaats van het

gedrag proberen te beheersen. Medewerkers uit verschillende disciplines (bijvoorbeeld verzorgenden, psychologen, specialist ouderengeneeskunde en maatschappelijk werker) werken samen met als doel de problematiek in kaart te brengen om ervoor te zorgen dat het gedrag voor de cliënt en zijn omgeving hanteerbaar wordt en de kwaliteit van leven wordt bevorderd.

Binnen D-ZEP vindt momenteel wetenschappelijk onderzoek plaats door deelname aan de Waalbedstudie IV.

Waalbedstudie IV
Een klein aantal instellingen voor langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg in Nederland hebben voor de behandeling van patiënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag speciale afdelingen ingericht voor tijdelijke opname en behandeling. De Waalbedstudie IV (WaalBEhavior in Dementia) is een onderzoek naar probleemgedrag bij dementie gericht op deze afdelingen. Deze studie richt zich op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoofdvraag 1. Wat zijn de kenmerken en het beloop van (zeer) ernstige neuropsychiatrische symptomen van patiënten met dementie die opgenomen worden op gespecialiseerde afdelingen van behandeling van ernstig probleemgedrag?
  • Hoofdvraag 2. Wat zijn voorspellers van succesvolle behandeling van patiënten met (zeer) ernstig probleemgedrag en dementie die behandeld worden op gespecialiseerde afdelingen?
  • Hoofdvraag 3. Wat zijn voorspellers van overlijden van patiënten met (zeer) ernstig probleemgedrag en dementie die behandeld worden gespecialiseerde afdelingen?

Het onderzoek bevindt zich inmiddels in de derde fase en wordt afgerond in november 2022.

In 2021 zijn de eerste onderzoeksresultaten gebruikt door de Commissie Expertisecentra langdurige zorg, die zich richt op hoog complexe zorg met een laag volume. D-ZEP is één van de zorgvormen die verspreid over het hele lang geclusterd vormgegeven wordt. ZGEM is actief betrokken bij CELZ en de studieresultaten dienen ook als input voor de landelijke ontwikkelingen.

Meer informatie over expertisecentrum D-ZEP vindt u hier.

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)

Zorginstituut Nederland is door het ministerie van VWS gevraagd de regie te nemen in het verbeteren van de informatievoorziening met betrekking tot de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit is vorm gegeven in het programmaplan Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Het hoofddoel van dit programma is de informatievoorziening te verbeteren zodat de belanghebbenden worden voorzien van de benodigde informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

ZGEM ondersteunt het belang van een goede dataverzameling aan de bron en het bieden van duidelijkheid over waarom, hoe en wanneer informatie wordt aangeleverd. Als informatie aan de bron verzamelt wordt, geeft dit een minder grote belasting dan de huidige wijze van dataverzameling.

ZGEM heeft bij aanvang van het programma deelgenomen aan een 0-meting met onder andere vragen over hoe informatie verzameld wordt ten behoeve van de verplichte kwaliteitsmetingen (zoals de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg).

ZGEM heeft vervolgens geparticipeerd aan een informatieanalyse bestaande uit twee onderdelen:

  • Vastgelegde gegevens in het operationele proces;
  • Interne sturingsinformatie met betrekking tot kwaliteit en HRM.

De informatieanalyse is uitgevoerd om enerzijds inzicht te verkrijgen in de manier waarop de gegevens in bronsystemen zijn vastgelegd en ontsloten kunnen worden voor beantwoording van de huidige informatievragen van ketenpartijen. Anderzijds geeft de informatieanalyse inzicht in welke indicatoren organisaties hanteren voor interne sturingsinformatie en in hoeverre deze indicatoren geautomatiseerd te verzamelen zijn.

In het vervolg van de informatieanalyse neemt ZGEM, samen met andere organisaties, sinds het voorjaar van 2021 deel aan kennissessies. Deze sessies hebben als doel: gezamenlijk optrekken en leren, training/begeleiding krijgen bij de implementatie van KIK-V.

Tijdens de sessies worden deelnemende organisaties thuis gemaakt in het werken met een modelgegevensset. Deze gegevensset bestaat uit een vaste set elementen die de basis vormen voor informatie voor de verschillende uitvragende partijen. Naar aanleiding van de kennissessies onderzoeken deelnemende organisaties in welke bronsystemen de benodigde gegevens worden geregistreerd en wat er nodig is om dit proces te optimaliseren.

EHERO onderzoek werkgeluk

EHERO (Erasmus Happiness Economics Reseach Organisation) is een onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs-)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ZGEM doet samen met een aantal andere dienstverlenende partijen mee aan een 3-jarig onderzoek ‘op zoek naar codekrakers’ dat wordt begeleid door EHERO. Het onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier.