Spring naar content

Onderzoek

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) participeert de komende jaren in verschillende onderzoeken om gericht te leren en werken aan kwaliteit. Zie hieronder een aantal voorbeelden.

Dementie terug in het hart van de gemeenschap

‘Welke gevolgen heeft het veranderen van de bewegingsruimte voor ouderen met dementie voor hun kwaliteit van leven en de inbedding van de dementiezorg in de samenleving?’ Deze onderzoeksvraag staat centraal in de gezamenlijke studie van onderzoeksinstituut Nivel, Universiteit Leiden, Zorggroep Elde Maasduinen, ActiZ en Maastricht University. Het onderzoek volgt vier jaar lang de veranderingen in Park Vossenberg in Kaatsheuvel waar een terrein geschikt gemaakt wordt voor verschillende doelgroepen van de gemeenschap in een open woon- en leefomgeving. Mensen met dementie kunnen zich er vrij bewegen en anderen ontmoeten. De woon- en leefruimten, de landschappelijke inrichting en de organisatie van de zorg maken dit mogelijk.

Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de gevolgen voor bewoners, hun familie, zorgverleners en ook voor de buurtbewoners. Daarbij ligt de nadruk niet op de negatieve gevolgen van dementie, maar op kwaliteit van leven en het versterken van vaardigheden en sociale rollen van iedereen in de gemeenschap.

D-ZEP

Expertisecentrum D-ZEP is een regionaal expertisecentrum voor mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP). De essentie van dit expertisecentrum is het begrijpen, behandelen en stabiliseren van het gedrag van de cliënt, in plaats van het gedrag proberen te beheersen. Medewerkers uit verschillende disciplines (bijvoorbeeld verzorgenden, psychologen, specialist ouderengeneeskunde en maatschappelijk werker) werken samen met als doel de problematiek in kaart te brengen om ervoor te zorgen dat het gedrag voor de cliënt en zijn omgeving hanteerbaar wordt en de kwaliteit van leven wordt bevorderd.

Binnen D-ZEP vindt momenteel wetenschappelijk onderzoek plaats door deelname aan de Waalbedstudie IV.

Waalbedstudie IV
Een klein aantal instellingen voor langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg in Nederland hebben voor de behandeling van patiënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag speciale afdelingen ingericht voor tijdelijke opname en behandeling. De Waalbedstudie IV (WaalBEhavior in Dementia) is een onderzoek naar probleemgedrag bij dementie gericht op deze afdelingen. Deze studie richt zich op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoofdvraag 1. Wat zijn de kenmerken en het beloop van (zeer) ernstige neuropsychiatrische symptomen van patiënten met dementie die opgenomen worden op gespecialiseerde afdelingen van behandeling van ernstig probleemgedrag?
  • Hoofdvraag 2. Wat zijn voorspellers van succesvolle behandeling van patiënten met (zeer) ernstig probleemgedrag en dementie die behandeld worden op gespecialiseerde afdelingen?
  • Hoofdvraag 3. Wat zijn voorspellers van overlijden van patiënten met (zeer) ernstig probleemgedrag en dementie die behandeld worden gespecialiseerde afdelingen?

Het onderzoek bevindt zich inmiddels in de derde fase en wordt afgerond in november 2022.

Meer informatie over expertisecentrum D-ZEP vindt u hier.

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)

Zorginstituut Nederland is door het ministerie van VWS gevraagd om de regie te nemen in het verbeteren van de informatievoorziening met betrekking tot de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit is vorm gegeven in het programmaplan Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Het hoofddoel van dit programma is de informatievoorziening te verbeteren zodat de belanghebbenden worden voorzien van de benodigde informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) ondersteunt het belang van een goede dataverzameling aan de bron en het bieden van duidelijkheid over waarom, hoe en wanneer informatie wordt aangeleverd. Als informatie aan de bron verzamelt kan worden, geeft dit een veel minder grote belasting dan de huidige wijze van dataverzameling.

Vanuit het programma heeft er in 2019 een nulmeting plaats gevonden waarbij onder andere ZGEM is bevraagd over hoe informatie vergaard wordt ten behoeve van de verplichte kwaliteitsmetingen (zoals de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg). Eind 2019-begin 2020 is vervolgens bij verschillende organisaties, waaronder ZGEM, een informatieanalyse uitgevoerd. Deze analyse bestond uit twee onderdelen:

  • De vastgelegde gegevens in het operationele proces;
  • Interne sturingsinformatie met betrekking tot kwaliteit en HRM.

Deze informatieanalyse is uitgevoerd om enerzijds inzicht te verkrijgen in de manier waarop de gegevens in bronsystemen zijn vastgelegd en ontsloten kunnen worden voor beantwoording van de huidige informatievragen van ketenpartijen. Anderzijds geeft de informatieanalyse inzicht in welke indicatoren organisaties hanteren voor interne sturingsinformatie en in hoeverre deze indicatoren geautomatiseerd te verzamelen zijn. De bevindingen uit de informatieanalyses zijn verwerkt in rapporten en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in september 2020 voor deelnemende organisaties. In het vervolg van dit onderzoek worden bij enkele organisaties technische pilots uitgevoerd.

EHERO onderzoek werkgeluk

EHERO (Erasmus Happiness Economics Reseach Organisation) is een onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs-)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ZGEM doet samen met een aantal andere dienstverlenende partijen mee aan een 3-jarig onderzoek ‘op zoek naar codekrakers’ dat wordt begeleid door EHERO. Het onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier.