Spring naar content

Methodisch werken

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) wordt het methodisch werken toegepast. Methodisch werken is een manier om het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verbeteren van processen continu onder de aandacht te brengen. Een bekende methodiek is de PDCA-cyclus(Plan-Do-Check-Act). Deze methodiek wordt op verschillende niveaus binnen ZGEM toegepast.

Planning & control cyclus

Binnen ZGEM wordt er gewerkt met een P&C- cyclus (planning en control cyclus). Aan de hand van deze cyclus wordt er op toegezien dat de organisatie en de verschillende bedrijfsonderdelen de afgesproken doelstellingen realiseren binnen de gestelde financiële en beleidskaders. De P&C- cyclus zorgt voor een systematische planning, uitvoering en verantwoording van het beleid.

Naast de kaderbrief wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een A3 jaarplan voor de stichting en de verschillende clusters/bedrijfsonderdelen. In de jaarplannen worden de speerpunten en doelen voor het komende jaar beschreven. De vier resultaatgebieden en vijf organisatiegebieden van het INK-managementmodel vormen de basis voor het A3 jaarplan. De vier strategische programma’s van de organisatie maken ook onderdeel uit van de kaderbrief en de jaarplannen.
Ieder kwartaal vindt er een A3 managementgesprek plaats tussen de Raad van Bestuur en de directeur en/of manager.

Teamplannen en verbeterborden

Verschillende teams binnen ZGEM zijn het afgelopen jaar gestart met het werken met teamplannen. Om teams te ondersteunen in het continu verbeteren van kwaliteit en prioriteren is gebruik gemaakt van de PDCA methodiek. Middels teamplannen worden doelen SMART geformuleerd en vervolgens vertaald naar acties. Deze acties worden per team zichtbaar gemaakt op een verbeterbord. Het verbeterbord geeft de teams inzicht in de stand van zaken van de acties.

Methodisch werken zorgdossier

Het zorgplan is een hulpmiddel om cliëntgericht, efficiënt en professioneel te werken.
Het proces van zorg verlenen verloopt volgens de stappen van het methodisch werken: Plan, Do, Check, Act. In het zorgplan worden doelen opgesteld in overleg met de cliënt en/of vertegenwoordiger. Deze doelen vormen de basis van de zorg voor en met de cliënt. In het dossier wordt gerapporteerd op het wel of niet behalen van de doelen en wat de vervolgstappen zijn.
Het zorgplan dient continu up to date te blijven, aansluitend op de huidige leef –en gezondheidssituatie van de cliënt. De uitvoering van de zorg en acties in het zorgplan worden regelmatig samen met de cliënt geëvalueerd. Deze evaluatie (zorgplangesprek of MDO) wordt minimaal twee keer per jaar uitgevoerd.