Spring naar content

Medicatieveiligheid

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen werken we volgens de landelijke richtlijnen en de veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een  handboek farmaceutische zorg.

De farmaceutische commissie van ZGEM houdt zich bezig met medicatieveiligheid en ziet erop toe dat er binnen de organisatie volgens de veilige principes in de medicatieketen wordt gewerkt. De commissie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van actueel beleid op het gebied van inkoop en distributie en medicatieveiligheid.
Om ervoor te zorgen dat er niet onnodig medicatie wordt ingezet en om te checken of alle medicatie goed op elkaar is afgestemd, vindt er minimaal één keer per jaar voor iedere cliënt een medicatiereview plaats met de arts en apotheker.
Het uitvoeren van medicatieaudits, het zorgdragen voor een goede samenwerking met de apotheek en het analyseren van medicijnincidenten behoren ook tot de taken van de commissie.

Ontwikkelingen

Elektronische toedieningsregistratie
Sinds 2018 wordt er op meerdere locaties en door enkele thuiszorg teams gewerkt met een elektronische toedieningsregistratie (Medimo). Medimo is een applicatie die medewerkers ondersteunt in een veilige toediening van en controle op medicatie. Uit onderzoek is gebleken dat dit systeem een bijdrage levert aan de medicatieveiligheid en het terugdringen van het aantal medicatie incidenten.
Het werken met Medimo wordt momenteel verder uitgerold binnen de gehele organisatie. Zo is er in 2019 een pilot gestart met vijf andere zorgorganisaties (Brabantzorg, Laverhof, van Neynsel, Pantein en Vivent) en twee apothekersverenigingen  (BrabantFarma en Concordant) in Oost-Brabant om Medimo te gebruiken in de wijkverpleging. Met deze regionale aanpak willen we de kwaliteit van de medicatiezorg in de thuiszorg verder verbeteren.

Gebruik van psychofarmaca
Psychofarmaca behoren tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het mentaal welbevinden. Zorggroep Elde Maasduinen gaat bewust om met het voorschrijven  van psychofarmaca en zet zich in om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. Uit de tweejaarlijkse bespreking ‘gebruik psychofarmaca’ is gebleken dat op vrijwel alle medicatiegroepen sprake is van een lagere inzet van psychofarmaca ten opzichte van  het landelijk gemiddelde. Mogelijke redenen hiervoor zijn:

  • het werken met een eenduidig voorschrijfbeleid
  • de multidisciplinaire aanpak die wordt toegepast bij onbegrepen/complex gedrag.