Spring naar content

Medicatieveiligheid

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen werken we volgens de landelijke richtlijnen en de veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een handboek farmaceutische zorg.  

De commissie farmaceutische zorg van onze organisatie is verantwoordelijk voor het actueel beleid op het gebied van inkoop, distributie en medicatieveiligheid. Daarnaast zetten zij zich in om verbeteracties rondom medicatie incidenten organisatie breed op te pakken.

Ontwikkelingen

  • In 2023 heeft een tussenevaluatie over de inzet van de Medido medicijndispenser plaatsgevonden. We zijn nagegaan hoe de implementatie van Medido verlopen is en wat de aandachtspunten zijn. Op basis van deze tussenevaluatie gaan we door met de inzet van Medido met focus in opschaling. In 2024 wordt opnieuw geëvalueerd op inzet Medimo. Hierbij is aandacht of de inzet van Medido voor iedereen passend is of sprak is van een geborgd efficiënt werkproces en of het mogelijk en noodzakelijk is toe te werken naar de inzet Medido tenzij.
  • Afgelopen jaar zijn de handboeken en protocollen geëvalueerd. De verschillen tussen de bestaande handboeken zijn in kaart gebracht. 
  • Voor 2024 ligt de focus op de werkvoorraad, het voorschrijven van medicatie digitaliseren en dubbele controle medicatie.

Kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Als aanbieder van verpleeghuiszorg leveren we het Zorginstituut Nederland jaarlijks informatie aan rondom het op teamniveau bespreken van medicatiefouten. Dit in het kader van leren en verbeteren.

Op gemiddeld 83% van de afdelingen waar meldingen van medicatiefouten zijn geweest, zijn deze tenminste eens per kwartaal multidisciplinair besproken.