Spring naar content

Medicatieveiligheid

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) werken we volgens de landelijke richtlijnen en de veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een handboek farmaceutische zorg.

De commissie farmaceutische zorg van ZGEM houdt zich bezig met medicatieveiligheid en ziet erop toe dat er binnen de organisatie volgens de veilige principes in de medicatieketen wordt gewerkt. De commissie is verantwoordelijk voor het actueel beleid op het gebied van inkoop en distributie en medicatieveiligheid. Voor de cliënten die behandeling ontvangen, werkt ZGEM samen met in totaal vier apotheken. Het maken van heldere afspraken over wie wat doet, het uitvoeren van medicatieaudits, het zorgdragen voor een goede samenwerking met de apotheek en het analyseren van medicijnincidenten behoren ook tot de taken van de commissie.

Ontwikkelingen

De commissie farmaceutische zorg komt vier keer per jaar bij elkaar om de medicatieveiligheid voor heel ZGEM te bewaken. Voor het maken van de concrete afspraken met de afdelingen en met de verschillende apotheken zijn twee werkgroepen actief: een werkgroep per werkgebied van ZGEM (Noordoost en Midden). De werkgroepen signaleren knelpunten en gaan ermee aan de slag.

Gezamenlijk zijn we bezig geweest met de volgende onderwerpen:

· Informatievoorziening ten aanzien van medicatieveiligheid op de intranetpagina: de pagina is geüpdatet.
· Actualiseren handboeken en protocollen: de verschillen tussen de bestaande handboeken zijn in kaart gebracht, de werkgroepen gebruiken de informatie naar behoefte.
· De audit medicatieveiligheid wordt ieder jaar uitgevoerd en in 3 jaar tijd worden alle locaties van ZGEM een keer getoetst. Dit jaar zijn op enkele verzorgd wonen afdelingen de interne audits uitgevoerd. De andere geplande audits hebben geen doorgang kunnen vinden vanwege corona en zijn doorgeschoven naar 2022.
· De bevindingen van de interne audits zijn naar de locaties gestuurd, zodat zij naar aanleiding van de resultaten een verbeterplan op kunnen stellen, uitvoeren en borgen.
· Zodra de interne audits in 2022 hebben plaatsgevonden zal de commissie farmaceutische zorg de trendanalyse bespreken en verbeteracties organisatiebreed inzetten en borgen.
· De huidige structuur van de commissie zal in 2022 geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.
· In 2022 willen we de Medido medicijndispenser structureel gaan inbedden op zowel de behandel- als de verzorgd wonen afdelingen van ZGEM. Medido ondersteunt in een veilige toediening van en controle op medicatie.

Gebruik psychofarmaca
Psychofarmaca behoren tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het mentaal welbevinden. We zetten ons in om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. We volgen het gebruik op de locatie tweejaarlijks en benchmarken onderling op basis van eerder behaalde eigen cijfers en landelijke normen

Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bepaalt dat aanbieders van verpleeghuiszorg jaarlijks cijfermatige informatie rondom medicatieveiligheid aan moeten leveren t.b.v. leren en verbeteren.

Het op teamniveau bespreken van medicatiefouten is een verplichte indicator waar ZGEM informatie over aanlevert aan Zorginstituut Nederland ten behoeve van externe verantwoording.

In 2021 hebben de locaties te kampen gehad met de gevolgen van de coronacrisis en dit heeft mogelijk zijn weerslag gehad op het multidisciplinair bespreken van medicatiefouten (druk op personeel, zorgverzwaring, en dergelijke). Normaliter komt de MIC commissie iedere drie maanden bij elkaar en worden daar ook de medicatiefouten besproken. Door de coronacrisis hebben deze overleggen niet plaats kunnen vinden.
Wel zijn er verbeteracties ondernomen op organisatieniveau. Zo is er een start gemaakt met het ontwikkelen van één MIC-beleid voor de gehele organisatie door de standpunten ten aanzien van geaccepteerd risico, agressie, medicatieweigering door cliënt en vallen te uniformeren. Ook is de MIC-overlegstructuur herzien.