Spring naar content

Medicatieveiligheid

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen werken we volgens de landelijke richtlijnen en de veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een  handboek farmaceutische zorg.

De farmaceutische commissie van ZGEM houdt zich bezig met medicatieveiligheid en ziet erop toe dat er binnen de organisatie volgens de veilige principes in de medicatieketen wordt gewerkt. De commissie is verantwoordelijk voor het actueel beleid op het gebied van inkoop en distributie en medicatieveiligheid. Voor de cliënten die behandeling ontvangen, werkt ZGEM samen met in totaal vier apotheken. Het maken van heldere afspraken over wie wat doet, het uitvoeren van medicatieaudits, het zorgdragen voor een goede samenwerking met de apotheek en het analyseren van medicijnincidenten behoren ook tot de taken van de commissie.

Ontwikkelingen

De farmaceutische commissie komt drie keer per jaar bij elkaar om de medicatieveiligheid voor heel ZGEM te bewaken. Voor het maken van de concrete afspraken met de afdelingen en met de verschillende apotheken zijn twee werkgroepen actief: een werkgroep per werkgebied van ZGEM (werkgebied: Noord-Oost en Midden). De werkgroepen signaleren knelpunten en gaan er mee aan de slag.

Gezamenlijk zijn we bezig geweest met de volgende onderwerpen:

  • In 2020 zijn de thuiszorg in regio Noord-Oost en de niet-behandelafdelingen van regio Noord-Oost overgegaan op digitaal aftekenen via Medimo. Binnen de gehele organisatie is hiermee het digitaal aftekenen via Medimo geïmplementeerd. Medimo ondersteunt in een veilige toediening van en controle op medicatie.
  • In 2020 is in regio Noord-Oost een koppeling met het medisch dossier Ysis gerealiseerd waardoor labgegevens in het elektronisch voorschrijfsysteem opgenomen worden. Dit is van belang voor een goede medicatiebewaking en draagt bij aan veilig voorschrijven.
  • Medicatie bevoegdheden van de helpende plus: er is uitgewerkt welke handelingen wel en niet bij (de opleiding van) de helpende plus passen.
  • Benchmark Apotheek Zorgpark Vught (onderdeel Jeroen Bosch Ziekenhuis): met drie andere zorgorganisaties gaan we de verschillen bespreken in voorschrijfgedrag om van elkaar te leren.
  • Kennismaking met apothekers in regio Midden: er is gekeken naar de tevredenheid over de dienstverlening en de onderliggende contracten.
  • Informatievoorziening ten aanzien van medicatieveiligheid op de intranetpagina: de pagina is inhoudelijk gevuld en geüpdatet.
  • Scholing uitbreiding: we zijn op zoek naar een scholing op het gebied van bijwerkingen. Deze scholing zal via het leer- en ontwikkelplein als niet verplichte scholing aangeboden gaan worden.
  • Interne medicatie-audits: er is voor geheel ZGEM eenzelfde medicatie audit formulier met vragen geformuleerd. Er zijn afspraken gemaakt over het eens in de drie jaar bezoeken van afdelingen voor een audit.
  • Actualiseren handboeken en protocollen: de verschillen tussen de bestaande handboeken zijn in kaart gebracht, de werkgroepen gebruiken de informatie naar behoefte.

Indicatoren en thema’s rondom medicatieveiligheid

Kwaliteitsindicatoren 2020 voor verpleeghuiszorg

Medicatieveiligheid komt als volgt terug binnen de kwaliteitsindicatoren 2020 voor verpleeghuiszorg.

Het bespreken van medicatiefouten op teamniveau (minimaal één keer per kwartaal) is een verplichte indicator waar ZGEM informatie over aanlevert aan Zorginstituut Nederland ten behoeve van externe verantwoording.

De MIC structuur is dusdanig opgezet dat het bespreken van medicatiefouten geborgd is op meerdere organisatieniveaus, waaronder het teamniveau van de betreffende afdeling. Elke afdeling heeft een MIC aandachtsvelder die incidenten analyseert en uit te voeren acties borgt.

Op overleggen van de locatie worden afdelingsspecifieke analyses gedaan waarvan de uitkomsten ook in de teams terecht komen. In beide werkgebieden vinden die één keer per 4-6 weken plaats.

Uitvoer van formele medicatiereview bij cliënten met een indicatie mét behandeling, in het bijzijn van een zorgmedewerker die medicijnen aan de cliënt verstrekt (optionele indicator): ZGEM voert per cliënt met behandeling minimaal één keer per jaar een medicatiereview uit tussen arts (specialist ouderengeneeskunde) en apotheker.

Gebruik psychofarmaca
Psychofarmaca behoren tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het mentaal welbevinden. We zetten ons in om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. We volgen het gebruik op de locatie tweejaarlijks en benchmarken onderling op basis van eerder behaalde eigen cijfers en landelijke normen.