Spring naar content

Levensgeluk

Het levensgeluk van cliënten staat meer dan ooit voorop. Wij zijn er voor mensen in een lastige fase van het leven: wanneer er ondersteuning en zorg nodig is. Juist dan is levensgeluk iets om elke dag aan te werken. Door aan te voelen wat er nodig is en daar samen op in te spelen. Er wordt gewerkt vanuit een sfeer waarin juist het normale benadrukt wordt. Het leven met de dagelijkse belevenissen en af en toe een waardevol twinkelmoment.

Ondersteuning in het levensgeluk

Binnen ZGEM richten we ons zoveel mogelijk op het normale leven met de dagelijkse belevenissen. We willen de cliënt en zijn netwerk écht leren kennen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften. We benaderen de cliënt open en hebben oog voor de totale mens. We kijken met de cliënt naar diens lichamelijke, sociale, psychische, spirituele en emotionele mogelijkheden en belemmeringen. En de cliënt legt de accenten. Daarnaast hebben we oog voor het netwerk om de cliënt heen. Hiermee willen we niet zeggen dat we de verantwoording voor het levensgeluk van de cliënt overnemen. Wat we wel willen: samen met het netwerk een ondersteunende rol vervullen in het verwezenlijken van dat levensgeluk.

Het netwerk van familie, vrienden en kennissen

De cliënt heeft vanuit thuis al een netwerk met familie, vrienden, kennissen en eventueel vrijwillige ondersteuning. Bij de ene cliënt zal dit netwerk groter en meer divers zijn dan bij een ander. Wij als professionals en vrijwilligers worden onderdeel van dit reeds bestaande netwerk. Hierin zien we onszelf als aanvulling op het bestaande netwerk. We willen het netwerk ondersteunen, we gaan uit van de kracht en uniciteit van dit netwerk. Binnen ZGEM wordt er al volop gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking met familie, vrienden en kennissen. De vorderingen hierin zijn per team verschillend. Dit thema krijgt in 2020 bijzondere aandacht.

Samen werken we aan het levensgeluk van de cliënten

We kunnen alleen door het samenspel met de cliënt en zijn netwerk een waardevol eerste contact tot een eervol afscheid realiseren. Samen leven we het leven met de dagelijkse belevenissen en af en toe een waardevol twinkelmoment. In het contact zijn we allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Dit gelijkwaardige samenspel kunnen we alleen bereiken door elkaar te ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen stemmen we met elkaar af hoe iedereen persoonlijk van invloed is op- en een bijdrage kan leveren aan het voortzetten van het levenspad van de cliënt en daarbij zijn levensgeluk.

Leyden academy – leefplezierplan

Wat gebeurt er als we in de ouderenzorg de verlangens van de cliënten als vertrekpunt nemen? En als hun levensgeluk leidend is bij de verantwoording van de kwaliteit van de zorg? De pilot van Leyden Academy heeft dit als uitgangspunt. Op afdeling de Hazelaar van Zorgexpertisehuis Liduina is deze pilot inmiddels succesvol afgerond. Mede daaruit is een handreiking voor het Leefplezierplan voortgekomen. We zoeken met iedere cliënt naar een goede balans: hoe past de zorg die medisch gezien nodig is in het levensverhaal van de cliënt. Dit leggen we vast in een leefplezierplan, waarin de wensen en verlangens van de cliënt centraal staan.

In oktober 2019 is locatie Vita in Rijen samen met de Leyden Academy aan de slag gegaan om daar het leefplezierplan te implementeren. De medewerkers worden getraind in het aangaan van de dialoog over de wensen en behoeften en het visueel maken van deze wensen en behoeften waarbij het Leefplezierplan beschouwd kan worden als een hulpmiddel om aan een concrete invulling te geven: aanbrengen van focus op positief welbevinden, levensgeluk en liefdevolle zorg in het verpleeghuis. Hierbij komen de wensen en verlangens van de bewoner daadwerkelijk centraal te staan.

Tijdens de pilot kijken medewerkers van locatie Vita door de bril van het leefplezierplan naar het huidige Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Het dossier is opnieuw opgebouwd, waardoor het ECD leefplezierplan-proof is. In het ECD wordt gerapporteerd wat cliënten prettig of juist niet prettig vinden maar ook naar wat cliënten nog wel zelf kunnen doen in plaats van te kijken welke beperking iemand heeft.

Door COVID-19 zijn de opleidingen voor het leefplezierplan in het voorjaar geannuleerd, in het najaar worden de laatste groepen medewerkers geschoold. De pilot loopt door in 2021, aan het eind van de pilot volgt een evaluatie incl. borging en wordt er een samenvatting gemaakt van de ‘best practices’.

iconen-glimlach-levensgeluk

Doel programma levensgeluk

Samen met de cliënt en zijn netwerk actief werken aan het levensgeluk van de cliënten. Elk mens is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. Het netwerk helpt hem of haar hierbij. Omstandigheden zoals het verlies van gezondheid of lichamelijke/geestelijke beperkingen kunnen de gewenste invulling verstoren. Dan kunnen professionals en vrijwilligers van ZGEM een aanvulling zijn, zodat de cliënt het leven zo goed mogelijk door kan zetten op de manier die bij hem of haar past.

Alleen door samenwerking komen we tot het beste resultaat. De cliënt en zijn netwerk zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. De professionals en vrijwilligers vormen daarop een aanvulling.