Spring naar content

Levensgeluk

Het levensgeluk van cliënten staat meer dan ooit voorop. Wij zijn er voor mensen in een lastige fase van het leven: wanneer er ondersteuning en zorg nodig is. Juist dan is levensgeluk iets om elke dag aan te werken. Door aan te voelen wat er nodig is en daar samen op in te spelen. Er wordt gewerkt vanuit een sfeer waarin juist het normale benadrukt wordt. Het leven met de dagelijkse belevenissen en af en toe een waardevol twinkelmoment.

Ondersteuning in het levensgeluk

Binnen ZGEM richten we ons zoveel mogelijk op het normale leven met de dagelijkse belevenissen. We willen de cliënt en zijn netwerk écht leren kennen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften. We benaderen de cliënt open en hebben oog voor de totale mens. We kijken met de cliënt naar diens lichamelijke, sociale, psychische, spirituele en emotionele mogelijkheden en belemmeringen. En de cliënt legt de accenten. Daarnaast hebben we oog voor het netwerk om de cliënt heen. Hiermee willen we niet zeggen dat we de verantwoording voor het levensgeluk van de cliënt overnemen. Wat we wel willen: samen met het netwerk een ondersteunende rol vervullen in het verwezenlijken van dat levensgeluk.

Het netwerk van familie, vrienden en kennissen

De cliënt heeft vanuit thuis al een netwerk met familie, vrienden, kennissen en eventueel vrijwillige ondersteuning. Bij de ene cliënt zal dit netwerk groter en meer divers zijn dan bij een ander. Wij als professionals en vrijwilligers worden onderdeel van dit reeds bestaande netwerk. Hierin zien we onszelf als aanvulling op het bestaande netwerk. We willen het netwerk ondersteunen, we gaan uit van de kracht en uniciteit van dit netwerk. Binnen ZGEM wordt er al volop gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking met familie, vrienden en kennissen. De vorderingen hierin zijn per team verschillend. Dit thema krijgt in 2021 bijzondere aandacht. We richten ons op het versterken van de samenwerking tussen zorgprofessionals en de netwerken van cliënten.

Samen werken we aan het levensgeluk van de cliënten

In 2021 wordt vanuit het programma Levensgeluk de samenwerking tussen zorgprofessionals en het netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit thema vraagt om meer uitwerking, er wordt een programma ontwikkeld waarin medewerkers/teams gefaciliteerd worden in de samenwerking  met de belangrijke anderen. We kunnen alleen door het samenspel met de cliënt en zijn netwerk een waardevol eerste contact tot een eervol afscheid realiseren. Samen leven we het leven met de dagelijkse belevenissen en af en toe een waardevol twinkelmoment. In het contact zijn we allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Dit gelijkwaardige samenspel kunnen we alleen bereiken door elkaar te ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen stemmen we met elkaar af hoe iedereen persoonlijk van invloed is op en een bijdrage kan leveren aan het voortzetten van het levenspad van de cliënt en daarbij zijn levensgeluk.

Leyden academy – leefplezierplan

Wat gebeurt er als we in de ouderenzorg de verlangens van de cliënten als vertrekpunt nemen? En als hun levensgeluk leidend is bij de verantwoording van de kwaliteit van de zorg? De pilot van Leyden Academy heeft dit als uitgangspunt. We zoeken met iedere cliënt naar een goede balans: hoe past de zorg die medisch gezien nodig is in het levensverhaal van de cliënt? Dit leggen we vast in een leefplezierplan, waarin de wensen en verlangens van de cliënt centraal staan.

De voorbereidingen van het Leefplezierplan zijn gestart in het tweede kwartaal van 2019. Na een lokale kick-off meeting, heeft onder leiding van de Leyden Academy een 0-meting plaats gevonden en is er een plan van aanpak opgesteld, de hieronder genoemde thema’s zijn onderdeel van het plan van aanpak.

Trainingen Leefplezier

Vanaf september 2019 zijn de eerste groepen van de locatie Vita gestart met scholingen rondom het gedachtengoed van Leefplezierplan. De groepen bestaan uit verschillende disciplines zodat op elk niveau binnen de locatie Vita invulling kan worden gegeven aan Leefplezier. Er is voldoende tijd gereserveerd en geïnvesteerd waardoor deelnemers tijd en ruimte hebben gekregen om de nieuwe manier van werken zich eigen te maken. In totaal zijn 20 van de 50 deelnemers in september 2019 met de training gestart. Door de coronacrisis heeft dit proces vertraging opgelopen. In maart 2020 zijn de trainingen stil gelegd, deze zijn half september hervat. Vanaf oktober 2020 tot en met januari 2021 worden de overige 30 medewerkers getraind. Naast de reguliere trainingen is in oktober ook gestart met de trainingen voor de leefpleziercoaches. 14 leefpleziercoaches krijgen een extra training vaardigheden die nodig zijn om het gedachtengoed over te brengen naar de overige collega’s en vrijwilligers van locatie Vita. De planning is dat de 14 leefpleziercoaches hun trainingen in januari 2021 af ronden.

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Binnen Locatie Vita is er in de eerste helft van 2020 geëxperimenteerd met het ontwikkelen van een Leefplezier-proof ECD, hierbij stond het uitgangspunt van leefplezier: “Wie ben ik en wat wil ik” centraal. Een werkgroep heeft samen met een applicatiebeheerder Pluriform (leverancier van het ECD), de inrichting van het ECD (Pluriform) aangepast. Locatie Vita werkt nu met een eerste versie van een aangepast ECD. Een ECD dat het gedachtengoed van het Leefplezier ondersteunt. Het ECD is vereenvoudigd en aangepast op de (vernieuwde) werkprocessen. De grootste aanpassing aan het ECD is dat het primair kennen van de cliënt en weten waar hij “leefplezier” van ervaart, centraal staat. Het ECD wordt binnen locatie Vita nog verder doorontwikkeld. Verwacht wordt dat de resultaten hiervan begin 2021 beschikbaar zijn.

Medio 2021 ronden we de pilot Leefplezierplan op locatie Vita af. De lessen die we geleerd hebben van dit tweejarige actieonderzoek worden mee genomen in een borgingsplan en worden gedeeld binnen organisatie.

 

iconen-glimlach-levensgeluk

Doel programma levensgeluk

Samen met de cliënt en zijn netwerk actief werken aan het levensgeluk van de cliënten. Elk mens is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. Het netwerk helpt hem of haar hierbij. Omstandigheden zoals het verlies van gezondheid of lichamelijke/geestelijke beperkingen kunnen de gewenste invulling verstoren. Dan kunnen professionals en vrijwilligers van ZGEM een aanvulling zijn, zodat de cliënt het leven zo goed mogelijk door kan zetten op de manier die bij hem of haar past.

Alleen door samenwerking komen we tot het beste resultaat. De cliënt en zijn netwerk zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. De professionals en vrijwilligers vormen daarop een aanvulling.