Spring naar content

Kwaliteitstoetsingen

Het kwaliteitssysteem van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is opgebouwd volgens het werk- en denkmodel PREZO (PREstaties in ZOrg). PREZO versterkt het kwaliteitsbewustzijn en stimuleert het systematisch verbeteren aan de hand van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In PREZO staan de prestaties aan de cliënt centraal en het beschrijft wat bijdraagt aan verantwoorde zorg en ondersteuning aan cliënten.

Externe audits

ZGEM wordt jaarlijks extern getoetst door Perspekt en zodoende zijn er de afgelopen jaren verschillende PREZO trajecten doorlopen binnen ZGEM:

· Op de locaties Vinckenrode, de Beemden, het Buitenhuis, Simeonshof, Liduina, de Vlaswiek, Wereldhuis en bij de Thuiszorg hebben in 2021 de eindaudits van het PREZO keurmerk plaatsgevonden. Deze locaties hebben de audits met goed gevolg afgesloten en het gouden PREZO keurmerk wordt voor deze locaties gecontinueerd.
· Op de locaties Antoniushof, Rosagaerde, Vossenberg, Venloene en Vita heeft er in 2021 een certificaattraject plaatsgevonden. Voor Rosagaerde, Vossenberg, Venloene en Vita heeft dit geresulteerd in het behalen van het PREZO VV&T-certificaat.
· Ook op het centrale niveau van ZGEM heeft een certificaattoetsing plaatsgevonden wat resulteerde in het behalen van het PREZO VV&T-certificaat.
· Daar waar tijdens de audits verbeterpunten zijn geconstateerd, zijn deze per locatie omgezet naar verbeteracties/-plannen/-trajecten.

ZGEM beraadt zich op de voortzetting van een gecertificeerd kwaliteitssysteem waarin alle locaties en thuiszorg in gezamenlijkheid optrekken voor de toekomst. Het voorzetten van PREZO in een nieuwe driejarige cyclus is één van de opties.

Interne audits

Om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, voert ZGEM ieder jaar verschillende interne audits uit. De audits worden uitgevoerd door medewerkers van ZGEM. De audits worden uitgevoerd op basis van voorafgaand aan de audit opgestelde kijk- en ijkpunten.

Meer informatie over interne audits vindt u hier.