Spring naar content

Kwaliteitskader Wijkverpleging

In 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.

Met wijkverpleging wordt in dit kader bedoeld: “Het team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen dus niet alleen thuis, maar zijn ook preventief in de wijk actief.” Het kader richt zich op de verzorging en verpleging die mensen thuis ontvangen en op de preventieve en gezondheid bevorderende taken van wijkverpleging.

Voor ZGEM betekent het Kwaliteitskader wijkverpleging een middel om continu op de kwaliteit van zorg te reflecteren en op zoek te gaan naar punten waarop verbeterd kan worden. Het kader vormt daarmee, samen met cliënttevredenheidsmetingen en andere initiatieven binnen de organisatie, een toevoeging en verbreding van het perspectief op de kwaliteit van zorg.

Begin 2019 werd door het Zorginstituut ook het (tijdelijke) Addendum Langdurige Zorg Thuis gepubliceerd. Dit document beschrijft wat cliënten met een WLZ indicatie en hun naasten mogen verwachten van langdurige zorg thuis. Wanneer een cliënt met een WLZ indicatie niet (direct) binnen een verpleeghuis kan worden opgenomen, ontvangt hij vaak overbruggingszorg in de thuissituatie. Dit type zorg valt onder andere onder dit Addendum.

Het Addendum omvat de relevante vereisten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn én een paar  specifieke vereisten, die zorgen dat passende en veilige zorg thuis geborgd worden. Hierbij zijn belangrijke punten bijvoorbeeld: multidisciplinair werken (afstemming tussen verschillende zorgverleners, naasten en mantelzorgers), begeleiding/monitoring op verantwoord thuis kunnen blijven wonen.

Het Kwaliteitskader wijkverpleging en het Addendum vormen samen het geheel  waarbinnen ZGEM haar zorg thuis toetst en verbetert.

In 2020 werkt men aan verdere kwaliteitsverbetering op de volgende 4 punten

  1. Zorgplannen: deze zijn up-to-date en goed afgestemd met de cliënt en naasten, hierop wordt intern geaudit.
  2. Levensgeluk en mantelzorg
  3. Interne informatievoorziening: de interne informatievoorziening nog beter afstemmen op de behoeften van de thuiszorgmedewerkers.
  4. Zorgnetwerk: coaching/ondersteuning geven aan wijkverpleegkundigen bij hun optreden in de rol van “spil in het zorgnetwerk van de wijk”.

De aanpak, borging en monitoring van de verbeterpunten vinden plaats middels een verbeterregister.

Aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht om een meting van cliëntervaring te doen middels de PREM wijkverpleging. Klik hier voor meer informatie en de resultaten van de PREM-meting binnen ZGEM.

Tevens is vanuit het Addendum verplicht minimaal een keer per jaar (in het kader van landelijke vergelijkbaarheid) informatie over de Net Promotor Score (NPS) te geven. Klik hier voor meer informatie over de NPS, gebaseerd op de PREM resultaten.