Spring naar content

Kwaliteitskader Wijkverpleging

In 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt én wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.

Met wijkverpleging wordt in dit kader bedoeld: “Het team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen dus niet alleen thuis, maar zijn ook preventief in de wijk actief.” Het kader richt zich dus op de verzorging en verpleging die mensen thuis ontvangen én op de preventieve en gezondheid bevorderende taken van wijkverpleging.

Voor ZGEM betekent het Kwaliteitskader wijkverpleging een middel om continu op de kwaliteit van zorg te reflecteren en op zoek te gaan naar verbeterpunten. Het kader vormt daarmee, samen met cliënttevredenheidsmetingen en andere initiatieven binnen de organisatie, een toevoeging en verbreding van het perspectief op de kwaliteit van zorg.

Begin 2019 werd door het Zorginstituut ook het (tijdelijke) Addendum Langdurige Zorg Thuis gepubliceerd. Dit document beschrijft wat cliënten met een WLZ indicatie en hun naasten mogen verwachten van langdurige zorg thuis. Wanneer een cliënt met een WLZ indicatie niet (direct) binnen een verpleeghuis kan worden opgenomen, ontvangt hij vaak overbruggingszorg in de thuissituatie. Dit type zorg valt onder andere onder dit Addendum.

Het Addendum omvat de relevante vereisten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg én een paar specifieke vereisten, die zorgen dat passende en veilige zorg thuis geborgd worden. Hierbij zijn belangrijke punten onder andere (1) multidisciplinair werken (afstemming tussen verschillende zorgverleners, naasten en mantelzorgers), en (2) begeleiding/monitoring op verantwoord thuis kunnen blijven wonen.

Het Kwaliteitskader wijkverpleging en het Addendum vormen samen het geheel waarbinnen ZGEM haar zorg thuis toetst en verbetert.

In 2020 heeft ZGEM gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering op de volgende zes punten en zal hier in 2021 mee verder gaan:

  1. Zorgplannen: De audit van de zorgplannen was iets verbeterd ten opzichte van 2019, maar nog niet voldoende. Alle zorgdossiers zijn nagekeken en geüpdatet. In 2021 wordt de jaarlijkse audit gehandhaafd.
  2. Levensgeluk en mantelzorg: Vragen over levensgeluk zijn ingevuld in het elektronisch cliëntendossier. In ieder wijkteam wordt nu gewerkt vanuit levensgeluk. Tijdens het indicatiegesprek wordt de mantelzorg geïnventariseerd en indien nodig worden hier afspraken over gemaakt die opgenomen worden in het zorgplan. In 2021 wordt het programma levensgeluk ondergebracht in het project “ondersteuning in de basiszorg”. Aangaande mantelzorg wordt de Indicator Belastbaarheid mantelzorg gemeten.
  3. Interne informatievoorziening: Intern is onderzocht of de bestaande informatievoorziening (rondom het coronavirus) goed aansluit op wat medewerkers graag willen weten en daar is uit naar voren gekomen dat de communicatie rondom vanuit de thuiszorg/organisatie voldoende is. Belangrijke informatie wordt tijdens het teamoverleg gedeeld en er wordt een nieuwsbrief gedeeld met medewerkers en cliënten. In 2021 wordt gemonitord of de informatievoorziening nog steeds aansluit bij de wensen van de medewerkers.
  4. Zorgnetwerk: De rol van de wijkverpleegkundigen en netwerken is besproken. Wijkverpleegkundige weten wat hun rol van “spil in het zorgnetwerk van de wijk” inhoudt. De wijkverpleegkundigen hebben een start gemaakt met netwerken en dit moet nog verder uitgebreid worden. In 2021 wordt netwerken een vast agendapunt op het overleg van de wijkverpleegkundigen.
  5. Project QIC: Gericht op het digitaliseren van de werkprocessen binnen de thuiszorg om medewerkers te ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden en cliënten te voorzien van de best mogelijke zorg. Mantelzorgers en familieleden kunnen bij het persoonlijke cliëntportaal, waarmee ze ook kunnen communiceren met de zorgmedewerkers. Alle medewerkers van de thuiszorg hebben een iPad gekregen, een training gehad en zijn wegwijs gemaakt binnen de nieuwe digitale werkomgeving. Er zijn Key Users aangesteld per wijkteam voor de interne begeleiding na de scholingsdagen. In 2021 zullen de Key Users ontwikkelingen en evaluaties behandelen, zodat het optimaal functioneren geborgd blijft. Het doel is om medewerkers nog meer te faciliteren in slimmer werken met de digitale middelen.
  6. Compaan: De Compaan is een senior vriendelijke tablet om zorg op afstand te kunnen verlenen. De wijkverpleegkundigen en de Key Users zijn geschoold en er zijn een aantal Companen ingezet bij cliënten. In 2021 zullen er meer Companen ingezet gaan worden en zullen alle medewerkers van de thuiszorg geschoold gaan worden om te kunnen beeldbellen met behulp van de Compaan.

De aanpak, borging en monitoring van de verbeterpunten vinden plaats middels een verbeterregister.

Aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht om een meting van cliëntervaring te doen middels de PREM wijkverpleging. Klik hier voor meer informatie en de resultaten van de PREM-meting binnen ZGEM.

Tevens is vanuit het Addendum verplicht minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score (NPS) te geven. Dit omwille van landelijke vergelijkbaarheid. Klik hier voor meer informatie over de NPS, gebaseerd op de PREM resultaten.