Spring naar content

Interne audits

Om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, voert Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) ieder jaar verschillende interne audits uit. De audits worden uitgevoerd door medewerkers van ZGEM. De audits worden uitgevoerd op basis van voorafgaand aan de audit opgestelde kijk- en ijkpunten.

Ontwikkeling

 • In 2021 zijn een aantal interne audits uitgevoerd op de volgende thema’s:
  • HACCP
  • Hygiëne
  • Voetzorg
  • Medicatieveiligheid

Vanwege corona hebben niet alle geplande interne audits doorgang kunnen vinden. De interne audits Hygiëne en Smakelijk eten en drinken zijn doorgeschoven naar 2022. De rapporten en resultaten van de uitgevoerde audits zijn naar de betreffende locaties verstuurd. Verbeterpunten naar aanleiding van deze audits worden door de teams opgepakt middels verbeterplannen.

· In 2021 is een intern audit beleid voor heel ZGEM opgesteld en een driejarige interne auditplanning in samenspraak met de betrokken commissies.
· In 2021 is in samenspraak met de interne auditoren een voorstel ontwikkeld ten aanzien van de open interne auditmethodiek. Er is gekozen voor de klantreismethode aangevuld met elementen van waarderend auditen, hierbij kijken de auditoren door de ogen van een cliënt. Het is een audit die wordt gekenmerkt door observaties waarbij auditoren benoemen wat ze zien en daarop doorvragen. De interne audit privacy en informatieveiligheid zal als pilot dienen voor deze open auditmethodiek. Om een goede invulling te geven aan deze interne audit is een implementatiegroep gestart met daarin vertegenwoordigers uit de zorg, ICT, mens en organisatie, informatiebeheer en beleid.
· Er hebben in 2021 twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de interne auditoren om ze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van interne audits en om ervaringen uit te wisselen.
· Uit één van de bijeenkomsten is naar voren gekomen dat er vraag is naar scholing rondom interne audits. De scholingsmogelijkheden zijn daarop geïnventariseerd en in 2022 wordt hiervoor een leerpad met e-learning aangemaakt.
· In samenspraak met de commissies zijn alle auditformulieren (door)ontwikkeld en, wanneer relevant, is daarbij rekening gehouden met de uitgangspunten in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (en de indicatoren basisveiligheid).
· In 2021 is binnen ZGEM de interne audit ‘primair proces’ ontwikkeld. Deze audit is gebaseerd op de pijlers van PREZO en als pilot uitgevoerd binnen een viertal locaties. De methodiek en de resultaten waren dermate bruikbaar dat in 2022 nader wordt ingeschat of doorontwikkeling van deze audit wenselijk is.

Voor 2022 zijn op de volgende thema’s interne audits gepland:

 • Primair proces
 • HACCP
 • Mondzorg