Spring naar content

Incidenten

De wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen goede zorg en goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Daarnaast is de zorgorganisatie verplicht om de mogelijkheid te bieden voor medewerkers om veilig incidenten te kunnen melden. Door de openheid en meldingen van incidenten kan er geleerd worden van fouten.

Melding incidenten cliënten (MIC)

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) wordt er gewerkt met het incidenten-registratiesysteem Melding Incidenten Cliënten (MIC). Dit systeem ondersteunt bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg doordat:

  • inzicht ontstaat in aard en omvang van incidenten en gevaarlijke situaties;
  • een analyse wordt gemaakt van de incidenten en gevaarlijke situaties;
  • zo nodig (structurele) maatregelen worden genomen;

Bij MIC vindt het registreren, analyseren en verbeteren plaats op teamniveau. Het leereffect voor medewerkers is groter als teams zelf de incidenten analyseren en verbeteringen formuleren om herhaling te voorkomen.

Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten en de getroffen (verbeter)maatregelen worden organisatiebreed besproken en tevens geborgd binnen de teams.

Om centraal inzicht te hebben in het aantal en de aard van de incidenten binnen ZGEM zijn er ook verschillende MIC-commissies actief. Zij doen trendanalyses, leggen verbanden tussen locaties en gaan na of de acties/maatregelen hebben geleid tot vermindering en voorkoming van incidenten. De centrale MIC-commissie rapporteert de bevindingen in een jaarverslag.

Ontwikkelingen

  • In 2020 zijn er twee meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eén melding had te maken met medicatie en de andere met vallen. Deze meldingen zijn door een prismateam nader onderzocht en de adviezen in de rapportage zijn verder opgevolgd binnen de organisatie.
  • In 2020 heeft een analyse plaatsgevonden op de MIC-structuur en MIC-beleid dat heeft geresulteerd in een voorstel voor harmonisatie. Dit voorstel zal geïmplementeerd worden in 2021.
  • In 2020 heeft een analyse plaatsgevonden met betrekking tot zowel de interne organisatie rondom PRISMA-onderzoek als de praktische uitvoering van de onderzoeken zelf. In 2021 wordt dit nader uitgewerkt.

Melding incidenten medewerkers (MIM)

Het is niet te vermijden dat, ondanks preventieve maatregelen, medewerkers, leerlingen, stagiaires of vrijwilligers incidenten meemaken tijdens het werk. Daaronder vallen onder andere: zoals prik-, bijt-, krab-, spat- of snijaccidenten, ongewenst gedrag cliënt, arbeidsongeval, bijna-ongeval en gevaarlijke situatie, ingrijpende of traumatische gebeurtenis. Met de toename van de zorgzwaarte en complexiteit van zorg binnen ZGEM zien we ook een toename van het aantal incidenten bij medewerkers.

ZGEM heeft als doel dat deze incidenten tijdig worden gemeld, zodat maatregelen genomen kunnen worden en er juiste opvang en begeleiding geboden kan worden. Vanuit de commissie Arbo, vitaliteit en kwaliteit van werken worden de MIM-meldingen gemonitord en wordt gekeken naar de preventieve maatregelen.

Ontwikkelingen

  • In 2020 is een overkoepelend MIM-reglement opgesteld voor alle medewerkers en vrijwilligers van ZGEM.
  • Om goed uitvoering te kunnen geven aan het overkoepelende reglement zijn de bijbehorende protocollen en het meldformulier geactualiseerd. Ook heeft een optimalisatie van de interne workflow plaatsgevonden zodat bij een melding de juiste mensen worden betrokken en de medewerker een goede ondersteuning ontvangt.