Spring naar content

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënisch werken is van belang om besmetting met ziekmakende micro-organismen te voorkomen. Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Daarnaast wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is een infectiepreventiecommissie actief die die zich bezig houdt met de vele beleidsmatige, maar ook uitvoerende onderdelen van het hygiënebeleid en nauw samen werkt met de GGD. De commissie zorgt voor actueel beleid en duidelijke richtlijnen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Indien er toch een uitbraak van een infectieziekte is, werkt ZGEM volgens duidelijke protocollen en vindt afstemming plaats met de GGD. Daarnaast wordt er in ieder team gewerkt met aandachtsvelders/taakhouders die het thema hygiëne en infectiepreventie agenderen en monitoren.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert en toetst op hygiëne en infectiepreventie binnen zorginstellingen. Daarnaast voert ZGEM zelf ook audits uit om te toetsen of de afspraken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie worden nageleefd en om verbeteringen door te voeren. Er wordt één keer in de twee jaar een audit uitgevoerd door de GGD.

Om het belang van hygiëne en het hanteren van voorgeschreven protocollen continu onder de aandacht te houden is er binnen Zorggroep Elde Maasduinen een scholing ontwikkeld. In een e-learning kunnen medewerkers zelfstandig de scholing volgen.

Ontwikkelingen

  • Een aantal locaties van ZGEM hebben deelgenomen aan het landelijk puntprevalentieonderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen, samen met onder andere de GGD en het RIVM. Dit onderzoek wil achterhalen hoe vaak resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomen. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen, zoals ZGEM, maatregelen treffen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.
  • In 2019 is een start gemaakt om alle documenten op het gebied van Infectiepreventie en -uitbraken te herzien. Dit krijgt in 2020 een vervolg. De nieuwe richtlijnen van de GGD dienen hierbij als leidraad.