Spring naar content

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënisch werken is van belang om besmetting met ziekmakende micro-organismen te voorkomen. Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Daarnaast wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Pandemie / corona

In het voorjaar van 2020 trof het coronavirus ons land en met name Noord-Brabant was vrijwel meteen een hoog risicogebied. Ook Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is getroffen door het coronavirus, de impact hiervan was en is enorm. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van vele cliënten, medewerkers en vrijwilligers (gehad). ZGEM is met elkaar aan het bijkomen van deze heftige periode. Inmiddels praten we in Nederland, net als in de rest van de wereld, van een pandemie.

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen die we als ZGEM genomen hebben in de strijd tegen het coronavirus.

Infectiepreventie commissie

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is een infectiepreventiecommissie actief die die zich bezig houdt met de vele beleidsmatige, maar ook uitvoerende onderdelen van het hygiënebeleid en nauw samen werkt met de GGD. De commissie zorgt voor actueel beleid en duidelijke richtlijnen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

De commissie ziet erop toe dat er jaarlijks interne audits hygiëne en infectiepreventie plaats vinden. Er wordt één keer per twee jaar een verdiepende audit uitgevoerd door de GGD. Op vraag bij een uitbraak of een specifiek risico kan de GGD ingezet worden voor een audit op maat.

De audituitkomsten wordt omgezet in stuur informatie voor de commissie op organisatorisch niveau en voor het management op afdelingsniveau.

Het management en de teamcoaches zijn verantwoordelijk om het thema hygiëne en infectiepreventie te agenderen en monitoren.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert en toetst op hygiëne en infectiepreventie binnen zorginstellingen.

Om het belang van hygiëne en het hanteren van voorgeschreven protocollen continu onder de aandacht te houden is er binnen Zorggroep Elde Maasduinen een scholing ontwikkeld. In een e-learning kunnen medewerkers zelfstandig de scholing volgen.

De coronacrisis heeft impact gehad op de voorgang van de  ontwikkelingen binnen ZGEM.

Ontwikkelingen

  • Samen met de GGD en het regionaal netwerk zijn er protocollen en maatregelen opgesteld hoe we op een veilige manier om moeten gaan met covid-19. Deze wordencontinu up-to-date gehouden aan de hand van de regionale en landelijke ontwikkelingen.
  • In 2019 is de stichting gefuseerd, in 2020 is de basis gelegd om 2 infectiepreventiecommissies samen te voegen tot 1 infectiepreventiecommissie met een meerjarenbeleidsplan en werden bestaande werkwijzen en protocollen samengevoegd.
  • Er ligt nog een grote uitdaging om alle documenten op het gebied van Infectiepreventie en -uitbraken te herzien. De nieuwe richtlijnen van de GGD dienen hierbij als leidraad. In 2020 lag de focus op de algemene voorzorgsmaatregelen en de desinfectieprotocollen. In 2021 wordt hier verder aan gewerkt.
  • In het najaar 2020 zijn 3 locaties geaudit door de GGD. De uitkomsten hebben geresulteerd in verbeteringen op korte termijn en op lange termijn. De uitkomsten zijn geprioriteerd in het jaarplan van de hygiëne infectiepreventie commissie.