Spring naar content

Ethiek & Zingeving

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) stimuleren we elkaar om regelmatig de ‘ethische bril op te zetten’. We kijken dan naar ons werk vanuit vragen die de kern raken. Ethiek gaat over de vraag of we doen wat het meest waarden-vol is voor cliënten en collega’s. Of wat ons in de weg zit om dat te doen. Ook stimuleren we elkaar om aandacht te hebben voor levensvragen, zoals omgaan met rouw en verlies.

Ethiek & moreel beraad

Kernvraag in de ethiek is ‘doen we het goede?’. Vanuit de ethiek vraag je je af wat van wezenlijk belang is voor mensen. Waar het voor hen écht om draait. Dat is het uitgangspunt. Daarbij komen regelmatig lastige ethische vragen op. Is wel of niet gemalen eten bij slikproblemen het goede om te doen voor déze client? Wel of niet deze bewoner met dementie alleen laten wandelen buiten? Wel of niet een robot inzetten in de zorg? Wel of niet deze collega aanspreken als die iets anders doet dan volgens jou is afgesproken? Binnen ZGEM zijn gespreksleiders Moreel beraad opgeleid, die kunnen helpen om dergelijke ethische vragen te bespreken. Klik hier voor de flyer met de methode voor Moreel beraad.

Commissie ethiek

Binnen ZGEM hebben we een commissie ethiek die helpt om dat wat van wezenlijk belang is voor cliënten en collega’s te belichten, te overdenken, te wikken en wegen. Klik hier voor de poster die zij gemaakt hebben over de visie en werkwijze van de commissie binnen ZGEM. 

Ethiek & zingeving

Ethiek en zingeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk aan verlieservaringen die samenhangen met ouder worden of verhuizen naar een verpleeghuis. Of het verlies van een dierbare, waardoor iemand zich eenzaam kan voelen. Zingevingsvragen gaan over de zoektocht naar wat een menswaardig leven is bij het ouder worden of grote veranderingen in het leven. Daar horen ook vragen bij die gaan over het levenseinde zoals reanimatie, stoppen met behandeling, wel of niet naar het ziekenhuis, euthanasie, bieden van comfort. Het is belangrijk dit soort zaken met cliënten en hun naasten te bespreken.

Geestelijke zorg

Binnen ZGEM werken geestelijk verzorgers. Zij zijn gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met levensvragen. Daarbij hebben zij oog voor elke levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van mensen. Zij kunnen met cliënten en/of hun familie hierover praten. Zij stimuleren en helpen ook andere medewerkers om dat te doen.

Resultaten en ontwikkelingen

 • Sinds 2022 is geestelijke zorg voor de gehele organisatie beschikbaar. Cliënten en medewerkers weten geestelijk verzorgers steeds beter te vinden en in te schakelen. 
 • In 2023 zijn weer meer morele beraden aangevraagd dan in 2022. Ook in 2024 blijven we communiceren over het belang van moreel beraad voor goede zorg voor cliënten en werkplezier van medewerkers. Ruimte voor het bespreken van ethische vragen waar medewerkers mee worstelen, kan morele stress verminderen.
 • In 2023 hebben de commissie ethiek en de commissie palliatieve zorg samen een start gemaakt met de ‘Zelfevaluatie palliatieve zorg’ voor antwoord op de vragen: Wat doen we goed? Wat behoeft aandacht? In 2024 gaan we actie ondernemen naar aanleiding van de zelfevaluatie.
 • In 2023 heeft de commissie ethiek de aandacht voor ethiek, moreel beraad en zingeving in de organisatie op allerlei manieren gestimuleerd. Dat gaan we in 2024 voortzetten. Activiteiten zijn o.a.:  
   • Meedenken met het ontwikkelen en evalueren van programma’s en beleid, innovaties en onderzoek vanuit ethisch perspectief. 
   • Bijdragen aan deskundigheidsbevordering vanuit ethisch perspectief. Bijvoorbeeld met een workshop moreel beraad, een webinar over ‘Goed samenwerken met familie’ en een gesprek met de experts innovatie.
   • Een start maken met het invullen van een leer- en ontwikkellijn Ethiek & Moreel beraad mét aandacht voor zingevingsvraagstukken om de kennis en vaardigheden (deugden) van medewerkers op dit terrein te vergroten.