Spring naar content

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) een maatschappelijke opgave om de wereld leefbaar te houden. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor onze cliënten en medewerkers maar ook voor onze omgeving en voor hoe wij de wereld achterlaten voor toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat over de balans tussen sociale, ecologische en economische waarden, zowel in het heden als in de toekomst. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing, CO reductie of een oplossing voor hoge gasprijzen. Duurzaamheid is ook kijken naar sociale waarden, naar onze economische voetafdruk, naar arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers, streven naar inclusiviteit en andere vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De duurzaamheidsopgave

De lijst met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is veel omvattend en beperkt zich niet tot het reduceren van CO₂ uitstoot of zuinig met energie. Het gaat veel verder. In feite raakt het ons hele bestaan. In de media is er ook veel over te doen, de aandacht is niet te missen. Maar aandacht alleen is niet voldoende, er moet actie volgen, niet alleen thuis, maar ook in organisaties, ook binnen ZGEM. De duurzame ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Wat doen we al?

In 2022 zijn we gestart met een traject duurzaamheid. We hebben hiervoor de commissie Duurzaamheid opgericht die hiermee aan de slag willen. Ook de Centrale Cliëntenraad is aangehaakt en levert een bijdrage aan onze duurzaamheidsopgave. 

We hebben ondersteuning gezocht bij een externe organisatie. Zij begeleiden ons om een visie en beleid op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen. Zoals hieronder weergegeven zien we duurzaamheid terug bij al onze bedrijfsprocessen. Ook bij de meest recente bouw en verbouw trajecten is duurzaamheid meegenomen, zoals bij Park Vossenberg. 

Roadmap naar duurzame zorg

Roadmap naar duurzame zorg

We zijn al een aantal jaren actief bezig om duurzaamheid en circulariteit aandacht te geven. Bij onze renovatieplannen en nieuwbouwplannen worden deze thema’s meegenomen. 

Om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden zijn verschillende programma’s opgestart, zoals de strategische personeelsplanning, het strategische programma ‘Werkgeluk & vitaliteit’ en het vitaliteitsbudget.

Wat gaan we doen in 2023?

  • De GreenDealDuurzameZorg onderschrijven en verankeren in onze lange termijndoelen. We werken toe naar een reductie van onze CO₂-uitstoot die in 2030 49% lager is dan in 1990. We kopen circulair en maatschappelijk verantwoord in, reduceren het lozen van medicijnresten in het milieu en hebben aandacht voor een gezonde werk- en leefomgeving voor medewerkers en cliënten.
  • De Routekaart Duurzaamheid gebruiken om invulling te geven aan ons duurzaamheidsbeleid. 
  • Een actieve bijdrage leveren aan kennisdeling om daarmee onze medewerkers, cliënten en hun naasten te helpen een beweging op gang te brengen waarmee we hen stimuleren om grote en kleine veranderingen in hun eigen omgeving te realiseren; 
  • Ons vastgoed verder verduurzamen zonder daarbij het leef- en werkcomfort van cliënten en medewerkers uit het oog te verliezen.
map_round_zgem

Doel programma Duurzaamheid

Duurzaamheid is de basisvoorwaarde om een toekomstbestendige organisatie te worden, die waardevol blijft voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarbij heeft ZGEM de ambitie om een duurzaamheidsstrategie uit te werken, die als resultaat heeft om binnen 3 jaar een integrale aanpak uit te voeren op gebied van duurzaamheid die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen.

Bij de integrale aanpak op duurzaamheid zetten we in op de pijlers People, Planet, Profit:

  People: Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en vrijwilligers;

  People: Fijne en gezonde leefomgeving voor onze bewoners;

  Planet: Duurzame invulling van onze gebouwen (locaties)

  Profit:  Duurzame bedrijfsvoering (beleid, organisatie en communicatie).

  People, Planet én Profit:  verduurzaming van de keten (“van boer tot werkvloer tot afvoer”)

  Planet: Verduurzaming van vastgoed

In de basis moet ZGEM voldoen aan de wettelijke verplichtingen op gebied van duurzaamheid in lijn met de ondertekende Greendeal 3.0.