Spring naar content

Decubitus

Decubitus is een medische term voor doorliggen of -zitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid beschadigd is of beschadigd dreigt te raken. Dit ontstaat wanneer iemand lang in dezelfde houding zit of ligt. Decubitus vraagt alertheid van iedereen die bij de zorg betrokken is.

Op iedere locatie van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) zijn experts huidletsel/taakhouders huidletsel aangesteld. Zij adviseren hun directe collega’s over passende acties om decubitus te voorkomen. Daarnaast beschikt ZGEM over diverse functionarissen met specifieke kennis ten aanzien van decubitus (zoals een wondcoördinator, een wondverpleegkundige en een verpleegkundig specialist met wondzorg als specialisme). Zij bieden de teams van ZGEM extra ondersteuning op het gebied van decubitus. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten zoals de handelingsprotocollen van Vilans en risicosignalering wondzorg ten behoeve van preventie van decubitus. Decubitus is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er toch een wond optreedt, wordt er samen met cliënten en familie een wondbehandelplan opgesteld. Een speciale commissie huid volgt de landelijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de juiste acties binnen ZGEM worden uitgezet ten behoeve decubitus en ander huidletsel te voorkomen.

Ontwikkelingen

· Binnen een aantal locaties van ZGEM is er door een wondverpleegkundige en de taakhouders huidletsel ingezet op deskundigheidsbevordering middels training ‘on the job’. Hierbij wordt gelet op de praktische uitvoering van het wondbeleid, de wondregistratie, de kennis ten aanzien van een wond (oorzaak, beïnvloedende factoren) en de voorwaarden en knelpunten om goede wondzorg uit te kunnen voeren. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de taakhouders huidletsel waarin de ontwikkelingen werden besproken met betrekking tot wondzorg. Er is op deze bijeenkomsten tevens aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering door middel van casuïstiek-bespreking en coaching.
· Er zijn enkele wondverpleegkundigen opgeleid. In 2021 zijn zij gestart op een aantal locaties van ZGEM met het geven van klinische lessen in teamvergaderingen, het instrueren van kwaliteitsbewakers met betrekking tot het wondprotocol en het coachen van medewerkers op de werkvloer tijdens de maandelijkse training ‘on the job’.
· In 2022 gaan de leveranciers van speciale decubitusmatrassen zowel inhoudelijke scholingen als kennisscholingen geven over diens materiaal en decubitus in het algemeen. Hiermee zal gestart worden tijdens één van de kwaliteitsdagen die plaatsvinden op een locatie van ZGEM.