Spring naar content

Corona

De afgelopen drie jaren heeft het corona-virus een grote impact op de wereld, in Nederland en dus ook op de langdurige zorg in ons land gehad. Inmiddels zijn we in een nieuwe fase terechtgekomen. Dat komt mede door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Het kabinet heeft in maart 2023 het besluit genomen om de maatregelen en adviezen voor de behandeling van Covid-19 voor de samenleving te wijzigen. In het kabinetsbesluit is ook gesteld dat voor kwetsbare ouderen specifieke adviezen/maatregelen nodig blijven. Enerzijds omdat zij door een (vaak) broze gezondheid vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van ernstige klachten en anderzijds omdat de bewoners gezamenlijk op afdelingen/woongroepen leven waardoor er sprake is van veelvuldig onderling contact. Dat maakt dat virussen zich makkelijk en snel kunnen verspreiden tussen deze kwetsbare bewoners.

Wij omarmen het uitgangspunt dat Covid-19, net als andere virussen, onderdeel uitmaakt van het leven in de langdurige zorg. We zoeken daarbij naar een goede verhouding tussen kwaliteit van leven en veiligheid in relatie tot virus(uitbraken). Het gaat om behoud van het plezier in het leven met zoveel mogelijk sociale contacten, bewegingsvrijheid en eigen regie. Bij een virusuitbraak wordt een uitbraakteam  geformeerd en worden maatwerkafspraken op zorglocatieniveau gemaakt. De cliëntenraad van de zorglocatie wordt geïnformeerd en indien nodig vindt nadere afstemming plaats.

We hebben gedurende de coronaperiode (2020 t/m heden) maatregelen genomen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste maatregelen:

 • Vanaf maart 2023 is het medisch behandelbeleid t.a.v. Covid-19 aangepast. Het beleid is vergelijkbaar met hoe wij handelen bij andere infectieziekten (zoals het norovirus). Cliënten met griep- en verkoudheidsklachten ontvangen een zelftest en bij een positieve testuitslag gaat de cliënt in isolatie totdat de cliënt 24 uur klachtenvrij is met een maximum van 5 dagen.
 • Vanaf maart 2023 dragen zorgmedewerkers een mondneusmasker als zij verkoudheidsklachten hebben. Zij hoeven zich niet meer te testen op corona en de isolatieplicht is komen te vervallen.
 • Vanaf maar 2023 is het regieteam Covid-19 opgeheven. De commissie Infectiepreventie neemt het onderwerp ‘coronavirus’ op in zijn portefeuille. Nieuwe ontwikkelen en noodzakelijke aanpassingen in protocollen worden door de commissie bijgehouden en uitgevoerd.
 • Het landelijk document ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg (én voor de thuiszorg) is omgevormd tot een document met als uitgangspunt de ‘Stip op de horizon’ voor ZGEM. In het voorjaar van 2023 is vastgesteld dat de ‘Stip op de horizon’ door ZGEM is bereikt.
 • Het protocol ‘Uitbraak infectieziekten ZGEM’ is uitgebreid en toepasbaar gemaakt voor alle soorten virusuitbraken, ook voor Covid-19. Er wordt een uitbraakteam o.l.v. de locatiemanager geformeerd en is divers van samenstelling (o.a. een medische behandelaar). Het uitbraakteam maakt maatwerkafspraken passend bij de ontstane situatie.
 • Een speciale werkgroep vaccinatie heeft de vaccinaties en herhaalprikken voor cliënten en medewerkers gecoördineerd waardoor cliënten en medewerkers de vaccinaties tijdig hebben ontvangen. Toekomstige vaccinatierondes worden zoveel als mogelijk in bestaande processen geïntegreerd.
 • Medewerkers zijn tijdens de pandemieperiode doorlopend geïnformeerd over de laatste besluiten rondom de maatregelen middels onder andere een nieuwsbrief met daarin ook veel ruimte voor antwoorden op gestelde vragen. Ook cliënten en eerste contactpersonen zijn doorlopend geïnformeerd over belangrijke veranderingen.
 • Tijdens de coronapandemie hebben cliënten, medewerkers en vrijwilligers bij elkaar steun gevonden. Mentale ondersteuning en een luisterend oor wordt door teamcoaches en psychologen geboden.
 • Logboeken per locatie zijn tijdens actieve periodes van de coronapandemie bijgehouden. In de logboeken worden het aantal verdenkingen van het coronavirus, het aantal medewerkers en cliënten die besmet zijn met het coronavirus alsmede het aantal cliënten dat ten gevolge van het coronavirus is overleden geregistreerd. Vanaf het voorjaar 2023 worden geen logboeken meer bijgehouden.
 • In het kader van leren en verbeteren hebben er herhaaldelijk evaluaties plaatsgevonden (2020, 2021 en 2022). De verbeterpunten zijn door het regieteam omgezet in acties.
 • ZGEM heeft samen met andere zorgaanbieders in de regio een handreiking opgesteld waarbij een zorgorganisatie die door ernstige personele tekorten dreigt om te vallen noodhulp bij collega-zorgaanbieders kan aanvragen. Een regionaal crisisteam wordt dan geïnstalleerd. Bij verdere oplopende personele tekorten vindt regionale opschaling plaats. Ook hiervoor zijn handreikingen uitgewerkt.
 • ZGEM werkt nauw samen met de GGD Hart voor Brabant. Uitbraken van het coronavirus worden gemeld. We houden informatie van ActiZ (branchevereniging van zorgorganisaties), Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde), het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bij. Er vindt goede afstemming plaats op regionaal niveau en op bestuurlijk niveau door middel van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen (RONAZ). In Brabant wordt gewerkt met regio-coördinatoren ter afstemming van het aantal beschikbare covid-bedden per regio, met eventuele opschaling naar behoefte wanneer een besmettingsgolf daar aanleiding toegeeft. Voor de regio NO-Brabant is de directeur Wonen Welzijn en Zorg van ZGEM de coördinator.

De Centrale cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verzorgende en Verpleegkundige adviesraad en Raad van Toezicht zijn steeds in bovenstaande ontwikkelingen geïnformeerd.