Spring naar content

Corona

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 21 februari 2023

Covid-19 heeft wereldwijd een enorme impact gehad. Ook op de langdurige zorg in Nederland. In de eerste jaren is crisismatig gestuurd. Daarna is de focus meer komen te liggen op de vraag hoe Covid-19 onderdeel kan worden van het leven in een verpleeghuis. Het is de wens om meer gestructureerd om te gaan met het virus met als uitgangspunt de kwaliteit van leven en autonomie van cliënten. 

Wij omarmen het uitgangspunt dat Covid-19, net als andere virussen, onderdeel uitmaakt van het leven in de langdurige zorg. We zoeken daarbij naar een goede verhouding tussen kwaliteit van leven en veiligheid in relatie tot virus(uitbraken). Het gaat om het behoud van het plezier in het leven met zoveel mogelijk sociale contacten, bewegingsvrijheid en eigen regie. Bij een virusuitbraak wordt een team geformeerd en worden maatwerkafspraken op zorglocatieniveau gemaakt. De cliëntenraad van de zorglocatie wordt geïnformeerd en zo nodig betrokken. 

We hebben gedurende de coronaperiode (2020 t/m heden) maatregelen genomen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste maatregelen:

  • Het landelijk document ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg én voor de thuiszorg wordt omgevormd tot een document dat als uitgangspunt dient voor ZGEM. Het document geeft richting en inhoud aan ons handelen op het gebied van virusuitbraken binnen ZGEM.
  • Het protocol ‘Uitbraak infectieziekten ZGEM’ is uitgebreid en toepasbaar gemaakt voor alle soorten virusuitbraken, ook voor Covid-19. In dit protocol staat dat we werken met maatwerkafspraken. 
  • Een centraal regieteam voor de gehele organisatie is nog steeds actief. De commissie infectiepreventie is vertegenwoordigd in het regieteam. Het regieteam is verantwoordelijk voor het (strategisch) beleid, waarbij de landelijke en regionale richtlijnen het uitgangspunt zijn. Het regieteam zorgt dat protocollen en maatregelen worden bijgesteld en initieert nieuwe vaccinatierondes. 
  • De werkgroep vaccinatie heeft de vaccinaties en herhaalprikken voor cliënten en medewerkers gecoördineerd. Toekomstige vaccinatierondes worden zoveel mogelijk in bestaande processen geïntegreerd. 
  • De medewerkers worden geïnformeerd over de laatste besluiten rondom de maatregelen door onder andere een nieuwsbrief met ook antwoorden op gestelde vragen. Ook cliënten en eerste contactpersonen worden tijdig geïnformeerd over belangrijke veranderingen. 
  • Mentale ondersteuning en een luisterend oor wordt door psychologen en teamcoaches geboden.
  • Wekelijks worden logboeken bijgehouden waarin per locatie het aantal (mogelijke) besmettingen en het aantal cliënten dat ten gevolge van het coronavirus is overleden worden geregistreerd. Het regieteam houdt daarmee zicht op de ontwikkelingen van het virus binnen ZGEM om daarop actief te kunnen sturen. 
  • Om te van leren en verbeteren vinden er herhaaldelijk evaluaties plaats. In 2020, 2021 en 2022 hebben evaluaties plaatsgevonden. De verbeterpunten resulteren in actiepunten voor het regieteam. 
  • ZGEM heeft samen met andere zorgaanbieders in de regio een handreiking opgesteld voor noodhulp bij collega-zorgaanbieders als een zorgorganisatie door ernstige personele tekorten in de problemen komt. Bij verdere oplopende personele tekorten vindt regionale opschaling plaats. Ook hiervoor zijn handreikingen uitgewerkt.  
  • ZGEM werkt nauw samen met de GGD Hart voor Brabant. Uitbraken van het coronavirus worden gemeld. Er vindt goede afstemming plaats op regionaal en bestuurlijk niveau door middel van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen (RONAZ). In Noord-Brabant wordt gewerkt met regio-coördinatoren om het aantal beschikbare covid-bedden per regio af te stemmen. Opschaling vindt plaats naar behoefte wanneer een besmettingsgolf daar aanleiding toegeeft. Voor de regio Noordoost-Brabant is onze directeur Wonen Welzijn en Zorg, tevens voorzitter van het regieteam, de coördinator.