Spring naar content

Cliëntervaringen wijkverpleging

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 16 februari 2022

In 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt én wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.

Voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) betekent het Kwaliteitskader Wijkverpleging een middel om continu op de kwaliteit van zorg te reflecteren en op zoek te gaan naar verbeterpunten. Het kader vormt daarmee, samen met cliënttevredenheidsmetingen en andere initiatieven binnen de organisatie, een toevoeging en verbreding van het perspectief op de kwaliteit van zorg.

Cliënttevredenheidsonderzoek PREM

Sinds 2019 dient voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats te vinden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

In april 2021 heeft de meting cliëntervaringen wijkverpleging (PREM) plaatsgevonden. Deze raadpleging is uitgevoerd door een onafhankelijk meetbureau. In het voorjaar van 2022 zal er weer een nieuwe meting cliëntervaringen wijkverpleging plaatsvinden.

Hiernaast vindt u de resultaten van de metingen in 2020 en 2021, en het volledige onderzoeksrapport 2021.

Resultaten PREM
Onderzoeksresultaten 2021
Onderzoeksrapport 2021
Onderzoeksresultaten 2020

Cliënttevredenheidsonderzoek Hulp bij Huishouden

Voor de HbH-cliënten (hulp bij het huishouden) voert ZGEM, in afstemming met de gemeenten, iedere twee jaar een cliënttevredenheidsmeting uit. Dit sluit aan op de algemene eisen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Een onafhankelijk meetbureau heeft voor ZGEM in juli en augustus 2021 een raadpleging uitgevoerd onder cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. Deze raadpleging is uitgevoerd met een voor ZGEM op maat gemaakte vragenlijst (een afgeleide van de PREM) die aansluit op de praktijk van de huishoudelijke zorg. ZGEM scoort hierbij tussen een 7.2 en een 8.6. De resultaten zijn met de betrokken gemeenten gedeeld.

Hieronder vindt u de resultaten van de meting in 2021.

Resultaten HbH
Onderzoeksrapport 2021

Belastbaarheid mantelzorg

Vanaf 2021 is het voor zorgorganisaties van wijkverpleging ook verplicht om naast de PREM een meting uit te voeren op het thema belastbaarheid mantelzorg. Hiervoor is een set indicatoren opgesteld, bestaande uit een structuurindicator en twee procesindicatoren. Dit betreft een meting die vraagt om intern onderzoek in de zorgdossiers en is geen meting onder mantelzorgers/cliënten.

In maart 2021 is deze meting uitgevoerd en bij ruim 22% van het totaal aantal cliënten, inclusief de cliënten die geen mantelzorg nodig hebben, zijn in het zorgplan doelen geformuleerd ten behoeve van de mantelzorger. Verder wordt binnen ZGEM nog geen vragenlijst/screeningsinstrument gebruikt om de

belastbaarheid mantelzorgers te meten. Dit is echter in ontwikkeling en zal nader geïmplementeerd worden