Spring naar content

Arbeidsmarkt

Voor medewerkers en vrijwilligers willen we de leukste en beste Brabantse werkgever in de zorg zijn, want dat motiveert én alleen gemotiveerde professionals bieden de beste zorg en ondersteuning. Medewerkers blijven behouden en nieuw talent wordt actief aangetrokken. Dit doen we door het bieden van een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor leren en ontwikkelen, creativiteit, nieuwe initiatieven en loopbaankansen. Het programma arbeidsmarkt is één van de vier meerjarenprogramma’s van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). De doelen van het programma zijn:

1. Behouden van een sterk, regionaal, merk en succesvolle initiatieven ontplooien voor werving;
2. De organisatie kan inspelen op wensen van sollicitanten;
3. Bouwen aan een kwalitatief en kwantitatief gewenst personeelsbestand waarmee wordt voldaan aan de eigen norm en de personeelsnorm van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
4. Behoud van medewerkers, uitstroom van zorgmedewerkers onder de 10% brengen.

Resultaten
Hieronder een opsomming van een aantal behaalde resultaten:

  • ZGEM werkt aan een sterk ‘employer brand’ door op verschillende manieren wervingscampagnes uit te zetten. Hierdoor zijn we nog steeds in staat om verschillende groepen aan te spreken en nieuwe medewerkers aan onze organisatie te verbinden. Dat doen we ook door bijvoorbeeld medewerkers in een leerwerktraject intern op te leiden. ZGEM doet mee aan het regionale project Lefgozer. Vanuit dit project worden zij-instromers in anderhalf jaar opgeleid tot verzorgende IG.
  • In de thuiszorg zijn we gestart met het project “Meer werken”; samen met de stichting Het Potentieel Pakken. Het doel van dit project is medewerkers een bewuste keuze te laten maken over hun contractgrootte en grotere contracten te realiseren voor medewerkers die dat willen door bestaande belemmeringen weg te nemen. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van huidige medewerkers die meer contracturen willen en aan de wensen van sollicitanten.
  • ZGEM heeft eind 2020 een strategische personeelsplanning gemaakt. De strategische personeelsplanning geeft inzicht in de kwantitatieve ontwikkelingen van de fte inzet. Deze zijn geanalyseerd en op basis daarvan zijn kwantitatieve en kwalitatieve vervolgacties uitgezet. Deze vervolgacties zijn onlangs geëvalueerd. Er is een groei te zien in het aantal gestarte leerwerktrajecten. Daarnaast is er een nieuwe functie ontwikkeld, dit betreft de expert leren en ontwikkelen. Deze functie biedt loopbaanperspectief aan de verzorgende IG, zowel inhoudelijk als financieel. De expert leren en ontwikkelen begeleidt studenten en werkbegeleiders tot en met niveau 3. De praktijkopleider is bij deze leertrajecten op de achtergrond/als back-up aanwezig.
  • De uitstroompercentages van de functies verzorgenden IG en EVV liggen in lijn met het opgestelde doel. De uitstroom van verpleegkundigen is hoger dan het gestelde doel. Hierop zet ZGEM gerichte acties uit, die in lijn liggen met de strategische personeelsplanning. Vanaf begin 2022 is een nieuw functiehuis gereed. In 2022 wordt gestart met een project functiemix V&V. ZGEM doet mee aan het regionale actieprogramma behoud vanuit Transvorm. De bijdrage die ZGEM levert is onderzoek naar en interventies om jonge medewerkers te behouden.
  • We maken gebruik van Extra handen voor de zorg en zetten de Coronabanen in om op deze manier extra medewerkers te kunnen inzetten. Deze extra medewerkers hebben we in deze Covid-19 tijd hard nodig.

Naast de bovenstaande doelen richt ZGEM zich op de extra inzet van cliëntondersteuners. Hierdoor kan meer aandacht aan welzijn besteed worden en is er extra toezicht in de huiskamers. Door het bewezen effect van de inzet van deze cliëntondersteuners binnen ZGEM is er in de afgelopen twee jaar een forse uitbreiding in de formatie geweest voor deze functie. In 2022 worden de mogelijkheden van doorontwikkeling gericht op het bieden van basiszorg middels de MBO certificaten opgepakt.

Wat betreft het bieden van maatwerk; we zoeken met de sollicitant naar de meest passende functie op de locatie waar de sollicitant graag wil werken. Dat is ook terug te zien in de leerwerktrajecten; medewerkers die een leerwerktraject volgen kunnen minimaal één keer en maximaal drie keer wisselen van werkplek (op basis van wensen en behoeften).

Op de locatie Venloene in Loon op Zand werkt sinds begin 2020 een verzorgende IG met een contacthond. Deze medewerker neemt iedere werkdag de contacthond mee naar de afdeling. De contacthond zorgt voor verrijking in het contact met cliënten en ondersteunt bij het levensgeluk van de cliënt.

plant

Doel programma Arbeidsmarkt

Om invulling te kunnen blijven geven aan onze visie en ambities zetten we ons binnen dit programma actief in voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers (en leerlingen). Er wordt gebouwd aan een kwalitatief en kwantitatief personeelsbestand dat voldoet aan de eigen norm en de personeelsnorm van de kwaliteitskaders.