Spring naar content

Advance Care Planning

Zorgorganisaties moeten voor elke cliënt een advance care planning maken. Dit is een proces waarbij zorgverleners cliënten en hun familie ondersteunen om in terugkerende dialoog, op basis van hun waarden en hun opvattingen, zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren.

Het doel van advance care planning is komen tot passende zorg die aansluit bij wat voor de cliënt belangrijk is in het leven. Advance care planning geeft antwoord op vragen als:

  • Wel of niet reanimeren?
  • Wel of niet stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica en preventieve medicatie?
  • Wel of geen ziekenhuisopname?

De medewerkers van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) staan samen met cliënten en familie regelmatig bij deze vragen stil. De wensen, normen en waarden van cliënten en hun familie staan hierbij centraal en zijn richtinggevend. De afspraken die daaruit volgen ten aanzien van de huidige en toekomstige zorg en behandeling worden vastgelegd in het zorgdossier en vervolgens regelmatig in evaluatiemomenten besproken en bijgesteld. Er vindt minimaal 1 keer per half jaar een zorgplangesprek of een multidisciplinair overleg (MDO) plaats.