Skip to content

Medezeggenschap

ZGEM beschikt over een goed functionerend medezeggenschapsorgaan voor zowel medewerkers als cliënten. De nieuwe organisatie is vanaf 1 juli 2019 gestart met één OR (Ondernemingsraad), één CCR (Centrale Cliëntenraad) en een lokale cliëntenraad per locatie. Zowel de OR als de CCR worden sinds 1 juli 2019 gevormd door de leden van de OR en de CCR van de voormalige organisaties Zorggroep Elde en Maasduinen. Vanaf 8 juni 2020 is daar ook de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) bijgekomen.    

Ondernemingsraad

In het najaar van 2019 hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor de OR om per 1 januari 2020 te starten met een nieuw gekozen OR.
Op 7 januari 2020 is de nieuwe OR geïnstalleerd en is het Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. De OR werkt volgens een duidelijk OR reglement en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Vanaf 1 januari 2020 heeft de OR vier keer vergaderd met de Raad van Bestuur en zijn de volgende onderwerpen door de Ondernemingsraad behandeld:

Instemmingsaanvragen
– Reglement melding incident medewerkers en vrijwilligers
– Uitbetalen overwerk / meeruren corona periode
– Attentiebeleid medewerkers
– Harmonisatie EVV-schap
– Aanpassing werktijden welzijn
– Functiehuis

Adviesaanvragen
– Aanstellen interim bestuurder
– Een veilige werkomgeving voor iedere medewerker in corona tijd
– Versoepeling bezoekregeling
– Ondernemingsovereenkomst
– Samenstelling Raad van Toezicht
– Sociaal plan 2020 – 2021
– Klokkenluidersregeling

De begroting en de werkkostenregeling worden in een aparte vergadering toegelicht aan de OR door de directeur Bedrijfsvoering.
Andere zaken die besproken zijn in de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur zijn onder meer: stand van zaken RI&E, evaluatie fusie, verzuimcijfers, enquête werkgeluk, voortgang A3 Jaarplan, leer- en ontwikkelbeleid, financiële kwartaal- en halfjaarrapportages, missie / visie / kernwaarden ZGEM.

Sociaal plan
Een Sociaal Plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor een groep medewerkers die getroffen wordt door bijvoorbeeld een reorganisatie. Het is opgesteld om de rechten en plichten van zowel medewerker als werkgever te waarborgen. Het huidige Sociaal Plan van ZGEM heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2021. De OR en de Raad van Bestuur bekijken samen op welke manier verlenging van het plan tot stand kan komen.

Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Raad van Bestuur zijn gekomen tot een vorm van medezeggenschap die het best past bij de nieuwe (fusie)organisatie. Deze vorm voldoet ook meteen aan de eisen van de (vernieuwde) Wet medezeggenschap zorginstellingen (Wmcz).

Om te komen tot een gedragen voorstel zijn de wensen van de lokale cliëntenraden geïnventariseerd. De verkregen informatie is gebruikt voor het opstellen van een nieuwe medezeggenschapsregeling, met een zorgvuldige inrichting van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de centrale als de lokale cliëntenraden, een samenwerkingsovereenkomst tussen de centrale cliëntenraad en Zorggroep Elde Maasduinen en een faciliteitenregeling voor de centrale cliëntenraad en de lokale cliëntenraden.
De CCR van ZGEM heeft vanaf 1 januari 2020 vijf keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Er is door de centrale cliëntenraad een positief advies uitgebracht op:

 • Aanstelling interim bestuurder
 • Visie op ondersteuning in levensgeluk
 • Aanstelling onafhankelijk ondersteuner / ambtelijk secretaris CCR
 • Faciliteitenregeling CCR en lokale cliëntenraad
 • Was-linnen dienstverlening en tarieven persoonsgebonden was
 • Veilige woonomgeving voor elke cliënt tijdens corona tijd
 • Vrijwilligersbeleid
 • Attentiebeleid vrijwilligers en cliënten
 • Versoepelen bezoekregeling

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad

De Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) geeft sinds 8 juni 2020 op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directie of Raad van Bestuur om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VVAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. Daarnaast stimuleert de VVAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. De VVAR kan onder andere bijdragen aan:

 • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten
 • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk
 • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie
 • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid onder zorgprofessionals binnen de organisatie

De VVAR gaat starten met een scholingstraject welke verzorgd wordt door CC zorgadviseurs. Tijdens dit scholingstraject gaat de VVAR o.a. aan de slag met: de visie en missie van de adviesraad, de rol en positie van de adviesraad binnen ZGEM, het jaarplan van de adviesraad, de begroting en het schrijven van adviezen.

Het kwaliteitsvenster is voor het laatst geüpdatet op: 24-3-2021
hand