Skip to content

Bestuur & toezicht

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) passen deze code toe en leggen verantwoording hierover af. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten en verschillende reglementen welke overeenstemmen met de Governancecode.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de organisatie haar maatschappelijke doelstelling realiseert en dat de Raad van Bestuur de juiste (strategische) keuzes maakt, waarbij belangen en risico’s zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

De Raad van Bestuur van ZGEM hecht waarde aan transparantie over de bedrijfsvoering en de behaalde resultaten van de organisatie en wil graag open zijn over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Hiervoor verwijzen we u naar de jaarrekening en de informatie in het kwaliteitsvenster.
In de Governancecode is ook afgesproken dat bestuurders transparant zijn over de afspraken die zij hebben gemaakt over het declareren van kosten. Hiervoor is binnen ZGEM een regeling onkostenvergoeding vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Om de de missie en visie van de organisatie ook in de toekomst te blijven waarborgen en vooruit te blijven kijken, heeft ZGEM een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode 2021 – 2024. In dit plan worden een aantal strategische keuzes benoemd, welke inspelen op huidige en verwachtte trends en ontwikkelingen.

Het kwaliteitsvenster is voor het laatst geüpdatet op: 24-3-2021
glimlach