Skip to content

(Basis)veiligheid

Kwalitatief goede zorg is persoonsgericht en veilig. Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel van het kader is drieledig:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
  • Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruikmaking van relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om risicobewustzijn en risicoreductie. Binnen ZGEM zorgen wij ervoor dat we de risico´s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft zes thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten: decubitus, advance care planning, medicatieveiligheid, wet zorg en dwang, continentie en aandacht voor eten en drinken. Per thema staat (via onderstaande tegels) beschreven op welke wijze Zorggroep Elde Maasduinen hier invulling aan geeft en wat in 2020 de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten zijn. Ook de thema’s hygiëne- en infectiepreventie en incidenten zijn nader uitgewerkt omdat we dit binnen Zorggroep Elde Maasduinen beschouwen als belangrijke onderdelen van de basisveiligheid.

Kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Zorgaanbieders zijn verplicht jaarlijks informatie aan te leveren over de indicatoren basisveiligheid. Doel daarbij is dat zorgorganisaties de gegevens kunnen gebruiken als bron voor het leren en verbeteren. ZGEM heeft de gegevens over het verslagjaar 2019 aangeleverd. De meting en aanlevering van de indicatoren 2020 zal plaatsvinden in januari – februari 2021.

Voor verslagjaar 2019 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid: Advance Care Planning, bespreken medicatiefouten in het team en aandacht voor eten en drinken. Naast de verplichte indicatoren moet elke zorgorganisatie minimaal twee indicatoren kiezen uit een set van keuzevrije indicatoren. Zorggroep Elde Maasduinen de volgende 3 indicatoren gekozen: middelen en maatregelen rond vrijheid, terugdringen vrijheidsbeperking en werken aan vrijheidsbevordering. De organisatie heeft voor deze indicatoren gekozen omdat het aansluit op de actualiteit rondom de invoering van de Wet Zorg en Dwang. De centrale cliëntenraad is geïnformeerd over deze keuze.

Het kwaliteitsvenster is voor het laatst geüpdatet op: 24-3-2021
vlam