Spring naar content

Experimenteren met een slimme sok in de ouderenzorg

25 juli 2022

4a435a4a9a04b74cb1432ec5499afc2d0dc0ed50

Door: Hanneke van der Meide, Amanda Bertens, Gerrie Hubers

Kunnen draagbare sensoren helpen om de zorg beter af te stemmen op de cliënt met dementie? Op D-ZEP Oleander denken we van wel, maar ervaren we ook dat co-innovatie best ingewikkeld is.

De HUME meet hartslag, huidgeleiding en activiteit. Via een pleister, een sok of een borstband worden metingen gedaan die worden vertaald naar niveaus van stress. Een app geeft vervolgens melding van oplopende spanning. We onderzoeken of de HUME ondersteunend kan zijn in de behandeling en de zorg voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). Dit gedrag uit zich bijvoorbeeld via ernstige onrust, agressie of roepen, en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven.

Sensor gebaseerde emotiedetectie is nieuw in de zorg voor mensen met dementie en is daarmee ook best spannend. We stellen vragen zoals: Is het prettig voor de cliënt? Staat het sociale netwerk ervoor open dat het stressniveau van hun naaste wordt gemeten? Kunnen en willen medewerkers met deze technologie werken? Biedt de HUME daadwerkelijk meerwaarde voor de client?

Co-creatie

We zijn ervan overtuigd dat de beste innovaties tot stand komen door co-creatie, dat is het vroegtijdig betrekken van de mensen in het ontwikkelproces die uiteindelijk met de toepassing moeten gaan werken. In een projectgroep werken wij (GZ-psycholoog, verpleegkundige, projectmanager innovatie) intensief samen met Mentech, het bedrijf achter de HUME. Tegelijkertijd vragen we van het hele team om energie te steken in iets dat niet direct tot meerwaarde leidt voor henzelf en voor de client. De HUME wordt vooralsnog als ‘een bewerkelijk apparaat’ ervaren. Zo moeten de sensoren op de juiste manier aangebracht worden, wordt medewerkers gevraagd spanning te registreren zodat het systeem de client ‘leert kennen’ en blijkt dat niet iedere client fysiologisch ‘geschikt’ is voor de HUME.

Een lange adem

Co-innovatie vraagt dus een lange adem van alle betrokkenen. De technologie is nog in ontwikkeling en in de praktijk zijn bepaalde aspecten nog niet optimaal. Die optimalisatieslag is echter alleen te maken door ervaring op te doen met de technologie in de praktijk. Daarbij willen we het team en vooral de cliënten niet onnodig belasten. Samen zoeken we continu naar een balans, vanuit verschillende perspectieven maar met hetzelfde doel: de best mogelijke zorg voor mensen met dementie.